Ansökan om tillstånd

Från 1 september 2010 är Räddningstjänsten Skåne Nordväst både tillståndsmyndighet och tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor (samt vissa organiska peroxider).

Detta gäller inte tillståndsgivning för avskjutning av fyrverkerier och sprängningsarbeten där polismyndigheten är tillståndsgivare. Det innebär att tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor söks hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Förebyggandeavdelningen, Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg. Räddningstjänsten lämnar ett tillståndsbevis till sökande efter viss remisshantering till olika myndigheter och med stöd av föreskrifter från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Ett ärende har följande gång:

  • Ansökan, med bilagor, skickas Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Förebyggandeavdelningen, Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg. Vilka blanketter som ska skickas in varierar för olika objekt, blanketterna hittar du på Räddningstjänsten Skåne Nordvästs webbplats.
  • Tillståndsbevis innebär att anläggningen kan iordningställas enligt yttrande i tillståndsbevis och gällande föreskrifter.
  • När alla installationer är gjorda, alla punkter i räddningstjänstens yttrande är åtgärdade och den brandfarliga varan/explosiva varan är klar att tas i bruk, kontaktar du räddningstjänsten. En representant från påbyggandeavdelningen kommer ut på platsen och gör en avsyning.
  • Om inget annat besked vid avsyningen kan anläggningen tas i drift och objektet läggs in i registret för regelbunden tillsyn.
  • 3 månader innan tillståndet löper ut måste en ansökan om förlängt tillstånd skickas in. Om inte detta görs så upphör tillståndet att gälla och hanteringen av den brandfarliga varan/explosiva varan med tillhörande anläggningar tas bort.

Avgiften för ett tillståndsärende beror på anläggningens omfattning och täcker allt arbete inklusive avsyningen om den är utan anmärkning. Den regelbundna tillsynen faktureras objektet per timtaxa.

Här hittar du ansökningsblanketter och information om hur du ansöker om hantering av brandfarlig och explosiv vara.