Tillsyn

Kommunen ska enligt den grundläggande principen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Syftet med tillsynen är att stärka den enskildes ansvar att skydda sig, sin egendom och miljö. Tillsynen ska bland annat baseras på den skriftliga redogörelsen över brandskyddet som ägaren, eller i vissa fall verksamhetsutövaren, upprättat och tillställt kommunen. Utifrån den insända redogörelsen, och med beaktande av övrig kunskap som finns om objektet, bedömer kommunen behovet av att besöka den aktuella byggnaden eller anläggningen för tillsyn på plats. Kommunen bestämmer var och hur ofta tillsyn ska ske utifrån de erfarenheter kommunen har.