Frågor och svar för anbudsgivare

Här kan du läsa mer om ramavtal, anbud och krav som ställs på dig som anbudsgivare.

Frågor och svar för anbudsgivare

Ett ramavtal får maximalt gälla i fyra år. Endast vid särskilda fall får ett ramavtal gälla under längre period.

Alla företag och organisationer kan lämna anbud med förutsättning att de kan uppfylla upphandlingens ställda krav. Läs mer om att bli leverantör till Helsingborgs stad?

Nej, det finns inget krav att man alltid måste välja lägst pris. Staden kan välja en vara eller tjänst som är ”ekonomiskt mest fördelaktig”, då utvärderas fler aspekter än pris.

Kraven måste vara rimliga i hänsyn till vad som ska upphandlas. Krav i en upphandling kan delas upp i två, krav på leverantören och krav på det som ska levereras. Krav på leverantören kan till exempel vara ekonomisk styrka. Krav på det som ska levereras kan till exempel vara leveranstid och utformning av tjänst eller vara.

Nej, det är inte tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal. Det följer av de grundläggande principerna, främst proportionalitetsprincipen. Det är däremot möjligt att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor, exempelvis lön, semester och arbetstid som är i nivå med svenska kollektivavtal.

I Lagen om offentlig upphandling framgår det att det inte är tillåtet att behandla leverantörer olika beroende på geografisk hemvist. Den fria rörligheten inom EU och Lagen om offentlig upphandling styr hur upphandlingar får göras. Kommunen kan däremot skapa goda förutsättningar för lokala, ofta mindre företag, genom att utforma förfrågningsunderlaget så att fler kan lämna anbud.

Mer information hittar du på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Du kan även hitta information hos din branschorganisation.