Hållbarhet

I Vision Helsingborg 2035 framgår det att Helsingborg ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor samt vara en socialt hållbar stad. Upphandling är ett viktigt strategiskt verktyg för att nå stadens mål.

Med hållbarhet syftar vi på fyra områden: arbetsfrämjande insatser, arbetsrättsliga villkor, miljöhänsyn och etiska villkor. Vill du veta mer om hållbarhet? Kontakta oss.

Arbetsfrämjande insatser – skapa sysselsättning

Helsingborgs stad ska vara en socialt hållbar stad. Stadens leverantörer bidrar genom att anställa arbetslösa eller ta emot praktikanter, lärlingar och studiebesök. Som motprestation kan staden erbjuda företaget hjälp vid rekrytering, utbildningsinsatser för att underlätta anställning, mentorsutbildning, tolkhjälp med mera.

Genom att arbetsfrämjande insatser integreras i stadens avtal med leverantörer skapas en arena för goda samarbeten där företag kan bidra till Helsingborgs stads utveckling. Vi ställer ofta krav i upphandlingar på dialog mellan staden och den blivande leverantören. Skarpare krav, till exempel på antal anställda, ställer vi när upphandlingen berör ett uppdrag som är lämpligt. Läs gärna mer om våra Företagsstjärnor.

Arbetsrättsliga villkor – säkerställa lön, semester och arbetstid

Helsingborg stad vill ha leverantörer som har goda arbetsvillkor för sina anställda. Målet är att de arbetstagare som utför upphandlade kontrakt ska ha skäliga arbetsvillkor och motverka att konkurrensen snedvrids genom exempelvis lönedumpning. Upphandlingsmyndigheten pekar ut städ, taxi och bygg som riskbranscher. Därför ställer vi krav på lön, arbetstid och semester i dessa branscher – så långt som det är möjligt att fastställa lämpliga villkor.

Miljöhänsyn – motverka miljöförstöring

Helsingborgs stad vill vara en förebild i miljö- och klimatfrågor. De miljökrav som vi ställer syftar till att uppnå målen i stadens livskvalitetsprogram. Staden deltar även i olika nationella och regionala projekt och kampanjer som påverkar inriktningen, till exempel deltar Helsingborgs stad i projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0.

Miljöhänsyn prioriteras i upphandlingar som berör klimat, ekomat, kemikalier och avfall. När en upphandling kan påverka barn, exempelvis upphandling av leksaker och målarfärg, blir hälsoaspekten extra viktig.

Helsingborgs stads avfallsplan

Etiska villkor – en rättvis handel

Helsingborgs stad vill vara ett föredöme för rättvis handel och etisk konsumtion. Många av de produkter vi köper in till stadens verksamheter tillverkas i länder med utbredd fattigdom där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter. Vi har därför ett ansvar att säkerställa att våra inköp inte gynnar företag som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Våra etiska och sociala krav i upphandlingar grundas på lagen om offentlig upphandling. Även konventioner från FN och ILO, internationella arbetsorganisationen, har en betydande roll. I vissa upphandlingar vi genomför ställer vi också krav på att hela eller delar av sortimentet ska vara etiskt märkt. Vi har för avsikt att successivt öka nivån på etiska krav i upphandling när det är möjligt utifrån rådande marknadssituation. Det är nödvändigt att kraven som ställs också kan följas upp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00