Så går en försäljning till

Vid anvisning av stadens mark för näringslivet tillämpas principerna enligt direktanvisning. Varje förfrågan hanteras enskilt utifrån verksamhetsutövarens behov och vid tillfället tillgänglig mark.

Kommunens mark- och boendeprogram beskriver hur staden ska arbeta med markanvisningar för näringsliv. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen vill uppnå.

Tilldelning av mark för näringslivet

Här kan du läsa steg för steg hur det går till när Helsingborgs stad anvisar mark för näringslivet.

Så går en försäljning till

Staden annonserar lediga tomter för näringslivet i en karttjänst. Kartan finns under rubriken Hitta ledig mark och lokaler. I kartan finns dels kommunal verksamhetsmark och dels privat verksamhetsmark. Notera att den privata verksamhetsmarken inte är uteslutande.

Intressent tar kontakt med staden och varje förfrågan hanteras enskilt utifrån verksamhetsutövarens behov och vid tillfället tillgänglig mark. Intressent lämnar in förslag i form av enkel beskrivning av ambitionsnivå som staden utvärderar och tar beslut utifrån om etablering är lämplig inom stadens markinnehav. Om det finns flera intressenter av samma tomt genomförs en jämförelseprocess.

Staden har rätt att medge option om förvärv av verksamhet under tre månader. Om etablering är av större eller principiell karaktär kan optionstiden förlängas, då utgår en avgift per årsbasis motsvarande 6 procent av köpeskillingen. Staden har rätt att medge option om förvärv av verksamhetsmark under tre månader

Marköverlåtelseavtal tecknas med den intressent som blir tilldelad mark. I marköverlåtelseavtal regleras de kriterier som anges i samband med diskussioner om överlåtelse.

Huvudprincipen är att minst 25% av fastighetens areal ska bebyggas när en fastighet exploateras som verksamhetsområde. Tillträdet i marköverlåtelseavtalet villkoras av att byggnationen har påbörjats.