Markanvisning

Ett markanvisningsbeslut ger en byggaktör företräde att under en viss tid och på vissa villkor förhandla med staden om att exploatera ett visst markområde, exempelvis för att bygga bostäder. För att avgöra vilken byggaktör som ska få ett markanvisningsbeslut kan staden anordna så kallade markanvisningar.

Kommunens mark- och boendeprogram beskriver hur staden ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen vill uppnå.

Kommunen tillämpar fyra metoder för markanvisningar: tre typer av jämförelseförfarande (anbud, samverkan och tävling) och direktanvisning. Kommunens huvudsakliga metod är anbud.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?