Lagen om offentlig upphandling och direktivet

Helsingborgs kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och de EU-direktiv som berör upphandling. Detta betyder att kommunens inköp av varor, tjänster och byggentreprenader måste föregås av en offentlig upphandling. Genom upphandling ingår kommunen avtal med leverantörer. Här har vi samlat information om lagar och riktlinjer.

Vår upphandlingspolicy gäller för samtliga kommunala förvaltningar och bolag.

Upphandlingspolicy för Helsingborgs stad, pdf.

Grundläggande principer

Vid alla upphandlingar måste kommunen ta hänsyn till EU-principer som är grundläggande för hela reglerna om offentlig upphandling.

  • Icke-diskriminering – förbjudet att exempelvis diskriminera leverantörer med annan nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
  • Likabehandling – samma information till samtliga leverantörer samtidigt.
  • Proportionalitet – krav på objekt och leverantör måste stå i proportion till det som upphandlas.
  • Öppenhet – uppgifter om upphandlingar får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt.
  • Ömsesidigt erkännande – intyg och certifikat utfärdade av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Konkurrensprincipen innebär att en upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?