Sigridstorp 23

Genom mark- och exploateringsenheten bjuder Helsingborgs stad in  byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter inom kvarteret Sigridstorp, Eskilsminne. Även personer eller föreningar som vill driva byggemenskaper kan anmäler sitt intresse.

Inom detaljplanen finns ett kvarter med byggrätter som nu erbjuds:

  • Fastighetsbeteckning: Sigridstorp 23
  • Storlek: 1181 kvm
  • Användning: Bostad
  • Byggarea: 330 kvm
  • Bruttoarea: Se detaljplanens bestämmelser
  • Antal våningar: 2-2,5

Att en hög grad av detaljplanens byggrätt (minst 75%) utnyttjas är ett önskemål.Vi ser gärna att förslaget innehåller ljusa fasader och att loftgångar och träfasader undviks. Lösning för tillgängligheten för gång- och cykeltrafik inom fastigheten kan behöva regleras i samband med lantmäteriförrättning eller med hjälp av servitutsavtal. Parkering byggs enligt detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm.

Tidplan

Detaljplanen är laga kraftvunnen. När marktilldelning är genomförd ska byggnation börja utan dröjsmål, preliminärt under våren 2016. Tillträde till marken sker efter det att lantmäteriförrättning om fastighetsbildning vunnit laga kraft.

Har du frågor? Kontakta Maria Montelius
E-post: maria.montelius@helsingborg.se
Telefon: 042-10 51 89
Adress: Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg

I nedanstående dokument kan du läsa mer: