Ödåkra – Barytonen 1

Genom mark- och exploateringsenheten bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter i Ödåkra. Staden var också positiva till att personer eller föreningar som vill driva byggemenskaper anmäler sitt intresse.

Inom detaljplanen finns en del av en fastighet med byggrätter.

  • Fastighetsbeteckning: Del av Barytonen 1
  • Storlek: 2657 kvm
  • Användning: Bostad
  • Byggarea: 898 kvm
  • Bruttoarea: Se detaljplanens bestämmelser
  • Högsta totalhöjd: 6,5 m

Att en hög grad av detaljplanens byggrätt (minst 75%) utnyttjas var ett önskemål. Den västra delen av Barytonen 1 utnyttjas till förmån för ett LSS-boende och är inte aktuellt för detta anbud. Parkering byggs i enlighet med detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm.

Detaljplanen är laga kraftvunnen. När marktilldelning är genomförd ska byggnation påbörjas utan dröjsmål, preliminärt i början av 2016.

I nedanstående dokument finns mer information.