Markanvisning Råå, Fregatten

Helsingborgs stad bjöd, genom enheten för mark och exploatering, in exploatörer att göra en intresseanmälan för tilldelning av markanvisning för mark inom kvarteret Fregatten, fastighet Råå 4:143, på Råå. Sista dag för att lämna in anbudshandlingar var 19 januari 2018.

Inom den potentiella kvartersmarken fanns möjlighet för en eller två exploatörer att tilldelas
markanvisning.

Kvarteret Fregatten

Kvarteret Fregatten ligger på Råå, nära den historiska bykärnan med restauranger och affärer
och i anslutning till ett grönområde längs Råå-ån. Ungefär 600 meter från planområdet ligger
stranden och Råås fritidsbåtshamn. Planområdet ligger intill Landskronavägen och nära
hållplats från vilken bussar går till Helsingborgs centrum var 5-10:e minut. 2019 kommer
även HelsingborgsExpressen, Helsingborgs nya expressbuss, att trafikera längs Rååvägen.

Planområdet

Inom planområdet fanns möjlighet för en eller två exploatörer att tilldelas markanvisning.
Planområdet omfattar fastigheterna Fregatten 16, samt del av fastigheterna Råå 4:143 och Råå 4:82. Fastigheten Råå 4:143 är idag parkmark och Råå 4:82 omfattar Lussebäckens område.

Tidigare låg ett vårdboende på Fregatten 16, detta har nyligen rivits och marken ska saneras
och återställas till parkmark. Inom Råå 4:143 finns ett militärvärn som planeras att tas bort.
Planområdet avgränsas i nordväst av Lybecksgatan, i nordost av Landskronavägen, i sydväst
av ett bostadsområde längs Rååvägen och i sydost av ett grönområde i anslutning till Råå-ån.
Planområdet omfattar cirka 16 000 kvadratmeter, varav cirka 6 500 kvm prövas för
bostadsändamål inom fastigheten Råå 4:143, övrig mark prövas för parkändamål.

Detaljplan genom samverkansförfarande

Huvudidén med detaljplanen är att omdisponera byggrätten för det före detta vårdhemmet
Fregatten till att bli park samt planlägga för byggrätter inom Råå 4:143.
Detaljplanearbetet har påbörjats och en förstudie av lämplig bebyggelsestruktur på platsen har utförts.

Kvartersmarken är uppdelad i två olika hustyper, flerbostadshus mot Landskronavägen samt radhus mot Lussebäcken. Förstudien visar på en
byggnation mellan 3-4 våningar i flerbostadshusen samt 1,5 plans radhus.

Kontakta Charlotte Olsson, stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad om du vill ha en  sketchupmodell. Du når henne på charlotte.olsson@helsingborg.se.