Mariastaden, Balgripen 2

Den fastighet som ingick i intresseanmälan för tilldelning av byggrätter inom detaljplan för fastigheten Berga 1:8 med flera, Maria Stationsområde, Pålsjö, Helsingborgs stad är nu tilldelad. Markanvisningsavtal tecknas under hösten 2018.

Våren 2018 bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av återstående byggrätter för verksamhetsetablering inom detaljplanen för Berga 1:8 med flera Intresseanmälan gällde för byggrätter inom fastigheten Balgripen 2.

När anbudstiden var slut hade ett förslag kommit in från en byggherre. Både pris och gestaltning premierades, samt utnyttjandegrad av fastigheten.

Motiveringen för tilldelning och bedömning av Mariastaden, Balgripen 2, pdf 465 kb

Byggrätt

  • Fastighetsareal: 4 253 m2
  • Användning: Kontor, icke störande småverksamhet och hantverk med hänsyn till närmsta planerade bostäder. Ej hotell.
  • Högsta totalhöjd: 6,5 m

Det var ett önskemål att en hög grad av detaljplanens byggrätt utnyttjas och att byggnation sker i två plan. Parkering byggs i enlighet med detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm. Marken säljs i befintligt skick.

Hänsyn till närheten av bostadsområde ska tas både vid utformning av bebyggelsen och vid byggnation.

Frågor och svar om Mariastaden, Balgripen 2

Enligt detaljplanen är det inte tillåtet att bebygga fastigheten Balgripen 2 med bostäder och det är inte aktuellt med en detaljplaneändring.

Enligt detaljplan tillåts: Kontor, icke störande småverksamhet och hantverk med hänsyn till närmast planerade bostäder. Ej hotell.

Det är viktiga att tänka på etableringens påverkan på omgivningen eftersom fastigheten ligger nära intill bostadsfastigheter. Etableringen/verksamheten bör bedrivas på dagtid för att påverkan på hushållen och de boende i närheten ska bli så liten som möjligt.

I dokumenten kan du läsa mer: