Maria – Mariehällsvägen

Genom mark och exploateringsenheten bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter vid Mariehällsvägen, inom Mariastaden. Staden var också positiv till att personer eller föreningar som ville driva byggemenskaper anmälde sitt intresse.

Inom detaljplanen finns ett kvarter, Solfångaren 3, med byggrätter. Att en hög grad av detaljplanens byggrätt (minst 75 %) utnyttjas var ett önskemål. Om området upplåts med hyres- eller bostadsrätt ska tilldelad byggherre ansvara för utbyggnad av gator, interna ledningar med mera. Om området upplåts med äganderätt ska staden anlägga bygg-gator, ledningar och tilldelad byggherre ska färdigställa gatorna.

I nedanstående dokument finns mer information.