Gantofta

Genom mark och exploateringsenheten bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter i Gantofta.  Där har ett nytt bostadsområde planlagts för både villatomter och radhustomter. I markanvisningen erbjöds fyra kvarter med möjlighet till byggnation av cirka 18 radhus.

Inom detaljplanen finns fyra kvarter med byggrätter för radhusbebyggelse. Minsta tomtstorlek är 250 kvadratmeter och största är 400 kvadratmeter. Största byggnadsarea för radhus inklusive komplementbyggnader är 35 % av fastighetsarean, varav högst 30 kvadratmeter för garage/carport. Högsta totalhöjd är åtta meter för huvudbyggnad, eventuell skorsten och dylikt kan få överskrida denna höjd.

I nedanstående dokument kan du läsa mer: