Eskilsminne – Sigridstorp 23

Helsingborgs stad bjöd genom mark- och exploateringsenheten in byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter inom kvarteret Sigridstorp, Eskilsminne. Även personer eller föreningar som vill driva byggemenskaper var välkomna att anmäla sitt intresse.

Inom detaljplanen finns ett kvarter med byggrätter som erbjöds:

  • Fastighetsbeteckning: Sigridstorp 23
  • Storlek: 1181 kvm
  • Användning: Bostad
  • Byggarea: 330 kvm
  • Bruttoarea: Se detaljplanens bestämmelser
  • Antal våningar: 2-2,5

Att en hög grad av detaljplanens byggrätt (minst 75%) utnyttjas var ett önskemål. Lösning för tillgängligheten för gång- och cykeltrafik inom fastigheten kunde behöva regleras i samband med lantmäteriförrättning eller med hjälp av servitutsavtal. Parkering byggs i enlighet med detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm.

I nedanstående dokument kan du läsa mer: