Verksamhetsområdet Välluv

Genom enheten för mark och exploatering bjöd Helsingborgs stad under sommaren 2021 in byggherrar att göra intresseanmälningar för markanvisning inom verksamhetsområdet Välluv. Beslut om tilldelning av markanvisning är nu taget.

Området är beläget i Välluv, söder om Långeberga industriområde, och möjliggör för ungefär 16 hektar verksamhetsmark, uppdelat på två delområden. Detaljplanen medger bebyggelse för industriändamål.

Vid inlämningstidens slut hade totalt 12 förslag inkommit. Vid bedömningen av anbuden har utvärderingsgruppen sett över både hur förslagen kan tillföra mervärden till näringslivet i Helsingborg samt utifrån den kvalitet, innovation och hållbarhetsperspektiv som de specifika fastighetsutvecklingsprojekten bidrar med. Projektens genomförbarhet utifrån beskriven verksamhet, överensstämmelsen med stadens näringslivsprogram och mark- och boendeprogram samt detaljplanens tekniska förutsättningar har utgjort viktiga grunder för utvärderingen.

Efter anbudsinlämning och utvärdering tilldelades byggrätten till Catena AB och Nowaste Logistics AB.

Utvärdering:

Beslut om tilldelning (1 MB)

Bedömning (548 kb)

Öppningsprotokoll (72 kb)

Nedan redovisas samtliga bidrag:

Material inför anbudsinlämning:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?