Kvarteret Ankan, Högasten

Genom enheten för mark och exploatering bjöd Helsingborgs stad under våren 2020 in byggherrar att göra intresseanmälan för prekvalificering för byggrätten inom kvarteret Ankan. Totalt fyra bidrag gick vidare till anbudsinlämning.

Processen är uppdelad i två steg. Steg ett var en prekvalificering där urval skedde utifrån företagsinformation, beskriven konceptidé, tillhörande grov situationsplan där projektet redovisades utifrån rådande planförutsättningar samt presenterade referensprojekt.

Vid prekvalificeringens slut hade totalt 17 förslag inkommit. Följande gick vidare från prekvalificering till anbudsinlämning:

  • Fastighet AB 3Hus med arkitektfirman Kjellgren Kaminsky AB
  • Dilum AB med FOJAB Arkitekter AB
  • Lansa Fastigheter AB med Semrén och Månsson Arkitektkontor AB
  • Järngrinden AB med Mjöbäcks Entreprenad AB, Strandlyckan Invest AB och Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Just nu pågår ett arbete inför inlämning av anbud. I steg två tävlar dessa fyra exploatörer med fullständigt arkitektförslag, detaljerade handlingar och skisser. Anbuden ska ha inkommit till Helsingborgs stad senast 31 augusti 2020.

Samtliga inlämnade förslag, både under prekvalificeringen och anbudsinlämningen, kommer att publiceras på hemsidan efter att byggrätten tilldelats.

Vid frågor kontakta:

Cazandra Olsérius, enheten för mark och exploatering
Epost: cazandra.olserius@helsingborg.se
Telefon: 042-10 21 55

Anbudsinlämning

Följande dokument utgör underlag för anbudsinlämning:

Utvärdering prekvalificering

Frågor och svar kommer att publiceras på hemsidan löpande under tiden för intresseanmälan.

Frågor och svar under tiden för intresseanmälan

Det är upp till er intressenter att föreslå upplåtelseform. Priset som angivits gäller oavsett om det uppförs bostadsrätter, hyresrätter eller någon annan form av boende.

Ja, priset är fast och gäller oavsett val av upplåtelseform.

Nej, staden vill inte låsa en siffra utan låter intressenterna själva räkna på det utifrån planens förutsättningar samt de funktioner som behövs inom kvarteret.

Vi önskar förslag utifrån det underlag som staden tagit fram, med fokus på nytänkande och innovation.

Planen är på samråd fram till 25 maj 2020. Om det inte inkommer några synpunkter går planen direkt för antagande och vinner troligtvis laga kraft under sommaren 2020. Om det kommer in synpunkter på planen måste den gå ut på granskning efter bearbetning och då förlängs tidplanen med cirka två månader. Planen kan i sådana fall vinna laga kraft tidigast under hösten 2020.

De inlämnade förslagen får i efterhand justeras för att passa gällande plan, men med så stor överensstämmelse med inlämnat anbud som möjligt.

H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. H:et står för Helsingborg, 22 anspelar på år 2022 när stadsmässan H22 City Expo ska genomföras. H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg som pågår i 35 dagar i maj-juli 2022. Mer information finns på h22.se

Nej, det är inte möjligt. Förutsättningen är att parkeringsbehovet ska lösas inom exploateringsområdet på kvarteret Ankan.

Kvarteret Ankan ligger i zon 3.

De byggnadskroppar som uppförs ska följa detaljplanens bestämmelse om slutet byggnadssätt. Det innebär att bebyggelsen ska vara sammanbyggd och sträcka sig från fastighetsgräns till fastighetsgräns. I byggnadskropparna kan det exempelvis skapas portar eller liknande öppningar, bland annat för in- och utfart.

Det parkeringsbehov som medförs av exploateringen ska lösas inom exploateringsområdet. Staden ställer inga krav på om parkeringen hanteras i markplan eller i underjordiskt garage. Det är upp till exploatören att föreslå en lösning som passar och som uppfyller kravet på att parkeringsbehovet löses inom exploateringsområdet.

Nej, den informationen lämnas till de exploatörer som går vidare till steg 2. Materialet annonseras samtidigt som tilldelningen inför steg 2.

Radhus och parhus med parkering på egen fastighet räknas som enbostadshus. Om däremot parhusen och radhusen har gemensam parkering så räknas det som gruppbebyggelse.

I dagsläget är Valhallagatan utbyggd och har en vändzon precis väster om kv Ankan. Väktaregatan (söder om kv Ankan) är under utbyggnad och kommer byggas samman med Torpgatan längs med kv Gåsens västra sida (benämnd Heimdalsgatan i den ursprungliga planen). Det bör därför inte vara något problem för sopbilen eller andra fordon att nå kv Ankan.

Vi vill få in en beskrivning av projektet på max 3 stycken A4-sidor. Beskrivningen ska innehålla en preliminär tidplan, val av bostadstyp och upplåtelseform samt konceptidén. Vid beskrivningen av konceptidén premierar vi de kvaliteter som finns beskrivna under rubriken ”Premieras”. Punkterna som står listade under rubriken ”Premieras” ska alltså ingå i beskrivningen (som får omfatta maximalt tre stycken A4 sidor).

De övriga obligatoriska inlämningsuppgifterna får redovisas separat (de omfattas alltså inte inom beskrivningens 3 st A4-sidor).

Markmiljöundersökning kommer att genomföras under sensommaren/hösten 2020, så resultatet kommer att finnas tillgängligt först då. Helsingborgs stad ansvarar för eventuell sanering av exploateringsområdet. Staden står för kostnader som är hänförliga till eventuella föroreningar och som föranleds av tillsynsmyndighets krav på efterbehandling. Efterbehandling som går utöver de krav som tillsynsmyndigheten ställer ska bekostas av Exploatören. Oavsett vilka krav som tillsynsmyndigheten ställer ska Exploatören emellertid själv stå samtliga kostnader för hantering och bortskaffande av massor som innehåller halter som understiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM).