Helsingborg Ryktborsten 2, Laröd

Genom enheten för mark och exploatering bjöd Helsingborgs stad under våren 2020 in exploatörer att göra intresseanmälan för prekvalificering till markanvisning av byggrätten inom fastigheten Helsingborg Ryktborsten 2, i Laröd. Totalt fyra bidrag gick vidare till anbudsinlämning.

Processen är uppdelad i två steg. Steg ett var en prekvalificering där urval skedde utifrån företagsinformation, beskriven konceptidé, tillhörande grov situationsplan där projektet redovisades utifrån rådande planförutsättningar, samt presenterade referensprojekt.

Vid prekvalificeringens slut hade totalt 15 förslag inkommit. Följande gick vidare från prekvalificering till anbudsinlämning:

  • GBJ Bostadsutveckling AB med Tengbom Arkitekter
  • Veidekke Eiendom AB med FOJAB Arkitekter AB
  • Executive Property Svenska AB och We Construction med Wingårdh Arkitektkontor AB
  • Riksbyggen Ekonomiska Förening med Jaenecke Arkitekter AB

Just nu pågår ett arbete inför inlämning av anbud. I steg två tävlar dessa fyra exploatörer med fullständigt arkitektförslag, detaljerade handlingar och skisser. Anbuden ska ha inkommit till Helsingborgs stad senast 18 september 2020.

Samtliga inlämnade förslag, både under prekvalificeringen och också anbudsinlämningen, kommer att publiceras på hemsidan efter att byggrätten tilldelats.

Byggrätt

Fastigheten Ryktborsten 2 är bildad i enlighet med detaljplan som vunnit laga kraft och fastigheten har en tomtareal om 12 324 kvadratmeter. Nödvändig allmän plats och infrastruktur är i huvudsak utbyggd av staden. Byggnation inom fastigheten förväntas kunna påbörjas kort efter marktilldelning. Detaljplanen medger bebyggelse för bostäder och enligt planbeskrivningen möjliggörs cirka 80 nya bostäder.

Anbudsinlämning

Följande dokument utgör underlag för anbudsinlämning:

Vid frågor kontakta:

Frans Sörensen, enheten för mark och exploatering
Epost: frans.sorensen@helsingborg.se
Telefon: 042-10 51 89

Frågor och svar kommer att publiceras på hemsidan löpande under tiden för intresseanmälan.

Frågor och svar

Den streckade linjen för solfjädern i detaljplanen är enbart en illustrativ linje. Jämför den streckade linjen i detaljplanen för solfjädern med linjen för egenskapsgräns i legenden. Egenskapsgräns har en annan utformning. För byggnadsutformning hänvisas därför till förutsättningarna i inbjudan till markanvisning.

Intresseanmälan skall vara undertecknad av behörig firmatecknare samt daterad. Det är relevant att redan nu stämma av så att inskickade bidrag är förankrade inom er organisation och med firmatecknare. En korrekt utformad fullmakt går bra.