Trygghet och säkerhet

Det finns en partiöverskridande enighet om att ett tryggt och säkert Helsingborg för alla, är en av de viktigaste frågorna för staden. Hur får vi det att hända? I Helsingborgs stad arbetar vi gränsöverskridande med flera aktörer för att öka tryggheten i samhället och tilliten till varandra, minska kriminaliteten och risken för att utsättas för brott.

Samverkan är nyckeln för att lyckas

Trygghet är ett av stadens fyra prioriterade områden, övriga tre är innovation, integration och livskvalitet. Staden har en samverkansöverenskommelse med polisen i Helsingborg för att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

Helsingborgs stad arbetar också nära myndigheter, flera stora fastighetsägare, religiösa samfund och föreningar för att nämna några aktörer.

Staden och polisen i Helsingborg har kommit överens om att tillsammans tillföra resurser och kompetenser för att öka tryggheten och minska brott och ordningsstörningar.

Målet med överenskommelsen är att:

 • Helsingborg ska vara säkert och upplevas som en trygg och attraktiv stad för de som bor, besöker och arbetar i staden
 • kriminaliteten ska minska
 • minska tillgången och efterfrågan på narkotika
 • den etablerade organiserade brottsligheten minskar och att nyetablering förhindras med ett särskilt fokus på unga som är i eller riskerar hamna i en kriminell livsstil.

Samverkansöverenskommelse mellan Helsingborgs stad och lokalpolisområde Helsingborg 2023-2026 (pdf 618 kB).

Avsiktsförklaring

För att förstärka samarbetet med näringslivet för ett säkert och tryggt Helsingborg, tecknades det under 2022 en avsiktsförklaring för sunt företagsklimat. Överenskommelsen ska verka som en länk mellan Helsingborgs stad, polisen och det lokala näringslivet.

Med utgångspunkt i en aktuell lägesbild och en orsaksanalys avseende brott, ordningsstörningar och otrygghet, bedrivs en strukturerad samverkan.

Syftet är att öka kunskapen kring det brottsförebyggande arbetet och trygghetsskapande åtgärder. Samtidigt ska det skapas effektiva kommunikationsvägar för samverkan. Detta ska leda till att minska den osunda konkurrensen och främja de företag som sköter sig.

Målsättningen med arbetet är:

 • öka deltagande aktörers medvetenhet om problemens omfattning, utseende och orsaker i området, samt tydliggöra ansvarsfördelningen när det kommer till brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.
 • Öka deltagande aktörers kunskap om lämpliga brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.
 • Skapa effektiva kommunikationsvägar mellan samverkande aktörer för ett ökat engagemang och informationsutbyte i frågor om brott, ordningsstörningar och otrygghet.
 • Motverka att seriösa företag som följer lagar och regler riskerar att slås ut till följd av osund konkurrens.

Ny lagstiftning

Den 1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som reglerar kommunernas ansvar i samband med det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska varje kommun ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Företagens trygghetsundersökning

För att ta reda på mer om näringslivets utsatthet för brott genomförde Helsingborgs stad som första kommun i Sverige Företagens trygghetsundersökning redan 2021.

Syftet med undersökningen är att kartlägga det lokala näringslivets erfarenheter av brott och otrygghet, och hur detta påverkar förutsättningarna för företagandet i kommunen. Utifrån resultatet prioriterades fyra fokusområden:

 • Tydlighet och kommunikation mellan myndigheter och näringsidkare
 • Ökad anmälningsbenägenhet
 • Osund konkurrens
 • Ökad förmåga att förebygga livskvalitetsbrott.

Undersökningen var en del i den stadsövergripande aktivitetsplanen för 2021 för att ge ett bättre underlag inför planeringen av lämpliga åtgärder för att minska risk och utsattheten för brott liksom öka tryggheten kopplat till stadens näringsliv. 

En ny trygghetsundersökning är planerad till februari 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00