Riskanalys

Med riskanalys menas en systematisk identifiering av olyckshändelser samt en beskrivning och värdering av riskerna för dessa händelser. En riskanalys kan vara av kvalitativ såväl kvantitativ karaktär.