Föreläggande

När tillsynsmyndigheten bedömer att åtgärder behövs för att en ägare eller nyttjanderättshavare ska leva upp till gällande lagkrav, kan detta meddelas i ett föreläggande om åtgärder. Föreläggandet är ett juridiskt bindande dokument och kan förenas med ett vite. Av beslutet ska framgå inom vilken tid man kan överklaga och vart man ska skicka sin överklagan.