Fortsatt stark utveckling av turismen i Helsingborg 2018

2018 blev ännu ett starkt år för besöksnäringen i Helsingborg. Året kantades av ett antal stora evenemang som till exempel SM-veckan, Drömljus och Eskilscupen 50 år, vilket bidragit till den fortsatt gynnsamma utvecklingen av Helsingborg som turiststad.

Både övernattningarna på hotellen och det totala antalet gästnätter var fler än någonsin tidigare och uppgick till strax över 787 000 vilket är en ökning med 2,1 procent jämfört med 2017. De internationella gästnätterna minskade dock jämfört med året innan (-2,9 procent), vilket får ses i ljuset av en stark ökning under de senaste åren. Den största utländska marknaden är Tyskland följt av Danmark, Storbritannien och Norge.

Bland Sveriges tio största städer placerar sig Helsingborg på fjärde plats i fråga om antalet hotellövernattningar, samt femte plats efter beläggningsgrad 2018.

– Besöksnäringen tillsammans med övriga näringsidkare i Helsingborgs stad är viktig och skapar välbehövliga jobb. Genom fler etableringar med bland annat nya hotell, attraktioner och evenemang ser vi en allt större potential för fortsatt tillväxt och ännu fler jobb. Det är oerhört glädjande att stadens satsningar ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Enligt kundundersökningen ”Turista i Sverige” är 82,2 procent av dem som senast besökte Helsingborg nöjda eller mycket nöjda med besöket generellt sett. Bilden av Helsingborg i undersökningen är positiv, och staden står sig väl i förhållande till motsvarande städer och andra större turistorter. Helsingborg får bäst betyg i upplevelsen av sevärdheter, utbud av mat och dryck samt en bra atmosfär, där runt en tredjedel svarade att staden väl eller mycket väl motsvarade förväntningarna.

– Nöjda kunder är våra bästa ambassadörer för staden och för att fler ska besöka oss. En stor andel besökare väljer resmål just på rekommendation, säger Emma Håkansson, turism- och destinationsutvecklingschef i Helsingborgs stad.

Läs hela årsrapporten.

Företagarna i Helsingborg har fått tycka till om myndighetsutövningen för 2018

Det preliminära resultatet för Helsingborgs NKI (Nöjd-Kund-Index) blev 72 för 2018. Det är oförändrat jämfört med året före och motsvarar snittet i Sverige. NKI-skalan går från 0-100. Ett värde under 62 anses som ett lågt betyg, mellan 62-69 som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg. Vi räknar med att få ett färdigt resultat i maj.

Av 15 kommuner över 100 000 invånare, landar Helsingborg på plats 7. Örebro är den kommun i storleksklassen som har bäst resultat med index 78, följd av Västerås (75), Stockholm (74), Norrköping och Lund (73) samt Malmö (72)

NKI-värdet  varierar mellan olika myndighetsområden, med en positiv utveckling för brandtillsyn (+1) och markupplåtelse (+8), men en sämre utveckling för bygglov (-1), livsmedelstillsyn (-6), miljö- och hälsoskydd (-1) och serveringstillstånd (-8). Den positiva utvecklingen med stora förändringar för serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll under 2017 har nu bytts till förändringar åt andra hållet.

Effektiviteten har ökat något liksom tillgängligheten. Bemötande och kompetens har samma resultat medan information och rättssäkerheten får ett sämre resultat än 2017.

Under 2018 har staden arbetat med att förbättra sin myndighetsutövning. Det handlar bland annat om förändringar av innehåll på stadens webb och utbildningar av nya handläggare för att bygga förståelse kring företagsklimatet betydelse för Helsingborg som plats. Vi har också startat ett arbete kring kundresor och tjänstedesign och har tagit fram ett förslag till hur stadens myndigheter med hjälp av digitalisering och AI. Jämförelse med ”de bästa” är ett viktigt verktyg.

Helsingborgs stad har mätt företagens omdömen om myndighetsutövning sedan 2011 och haft en positiv utveckling, från index 62 till index 72.

Frågor och svar om NKI

En kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företag. 5 myndighetsområden berörs: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna berör 6 serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen bygger på analysmodellen Nöjd-Kund-Index, som är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet inom såväl privat som offentlig sektor. Modellen visar dels NKI (0-100) som är ett nöjdhetsmått, dels ett effektmått som visar vilken betydelse de olika serviceområdena har för den totala nöjdheten

Mätningen görs från och med 2016 löpande och årligen. Mätningen görs genom en enkätundersökning. Ett urval av företag som haft ett avslutat ärende hos någon av myndigheterna får en webbenkät.

Enkäten skickas till företagare, som under 2018 hade ett aktivt ärende hos något av de 6 berörda myndighetsområdena. Motsvarande antal 2017 var 682.

Svarsfrekvensen 55 % i Helsingborg och drygt 57 % totalt i SKL:s underlag. 2017 var svarsfrekvensen 57 % i Helsingborg och 45 % nationellt. Det innebär att 2018 svarade 481 Helsingborgsföretagare på enkäten, mot 398 vid förra mätningen.

Helsingborgs siffror är preliminära då vi saknar fullständiga underlag för 2018. Vi räknar med att få ett nytt resultat i maj.

Helsingborgs stads totala Nöjd-Kund-Index (NKI) är 72, vilket motsvarar riksindex. Totalindex har sedan mätningen startade 2011 haft en stadig ökning, sammanlagt 10 enheter, men för 2018 ligger det preliminära resultatet stilla jämfört med förra året.

Resultatet är varierande mellan myndighetsområden, med en positiv utveckling för brandtillsyn (+1) och markupplåtelse (+8), men en sämre utveckling för bygglov (-1), livsmedelstillsyn (-6), miljö- och hälsoskydd (-1) och serveringstillstånd (-8), så som resultatet ser ut nu. Den positiva utvecklingen med stora förändringar för serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll under 2017 har nu bytts till förändringar åt andra hållet.

De ingående serviceområdena (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) varierar både i utveckling och mellan de olika myndighetsområdena, vissa har en stadig positiv utveckling medan andra har backat något sedan mätningen 2017. Effektiviteten har ökat något liksom tillgängligheten. Bemötande och kompetens har samma resultat medan information och rättssäkerheten får ett sämre resultat än 2017.

Av 15 kommuner över 100 000 invånare, landar Helsingborg på plats 7. Örebro är den kommun i storleksklassen som har bäst resultat med index 78, följd av Västerås (75), Stockholm (74), Norrköping och Lund (73) samt Malmö (72).

Nationellt besvarades enkäten av 31 037 företag i 171 kommuner och samarbetsorgansiationer enkäten.

Årets ranking av kommunernas NKI presenterades den 10 maj av SKL.

NKI är uppbyggt av de tre frågorna:

  • Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
  • Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
  • Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

Serviceområdenas betygsindex är uppbyggda av de frågor som ingår inom respektive delområde i enkäten.

NKI-skalan går från 0-100. Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan 62-69 som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg.

Vilka serviceområden som är viktigast för helhetsbedömningen (det totala NKI-värdet i kommunen) och vilka områden som bör vara prioriterade vid ett förbättringsarbete. I Helsingborgs stad anser företagarna att effektivitet, rättssäkerhet och bemötande är viktigast.

Effektiviteten visar på klart högst effektmått och ett förhållandevis lågt betyg och bör därmed prioriteras.

Efter den första undersökningen 2011, har vi haft fokus på frågor kring kundnytta för företagen. Samtliga nämnder/förvaltningar har lagt såväl personella som ekonomiska resurser för att förbättra företagsklimatet. Ett stadsgemensamt projekt med deltagande av de inblandade förvaltningarna under ledning av avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling pågick mellan 2011 och 2013.

Efter projektets slut har förvaltningarna fortsatt sitt arbete med kring sitt företagsarbete, vilket avspeglades i ett stadigt förbättrat resultat. En gemensam lotsfunktion kommit till stånd och Kontaktcenter har inneburit en tydlig ”första instans”.

Under 2015 genomfördes 200 intervjuer av en konsultfirma i syfte att komma närmare kärnan i företags synpunkter på den kommunala handläggningen. Resultatet har bearbetats av en stadsgemensam grupp och lett till nya förbättringsförslag bl a en gemensam utbildningsdag för samtliga handläggare – i syfte att underlätta ett gemensamt arbetssätt. Varje myndighetsområde hade därutöver en halvdag för att ta fram handlingsplaner för utveckling av det egna myndighetsområdet under 2016.

Under 2017 hade arbetet för ett förbättrat företagsklimat ett särskilt fokus på företag inom besöksnäringen, där företagen dels är små eller medelstora, dels har frekvent kontakt med samtliga myndigheter. Effektivitet pekades 2016 ut som ett viktigt förbättringsområde och det har också stått i fokus för arbetet, liksom information och tillgänglighet.

Under 2018 har arbetet fortsatt, med förändringar av innehåll på stadens webb, utbildningar av nya handläggare för att bygga förståelse kring företagsklimatet betydelse för Helsingborg som plats. Vi har också startat ett arbete kring kundresor och tjänstedesign och har tagit fram ett förslag till hur stadens myndigheter med hjälp av digitalisering och AI. Jämförelse med ”de bästa” är ytterligare en byggsten

171 kommuner och myndigheter i samverkan deltog 2018. Enbart företag med aktiva ärenden är med, frågorna bygger på konkreta situationer. Kan ge underlag för benchmarking. Lätt att jämföra sig med kommuner av samma storlek eller samma struktur.

Löpande Insikt kan bidra som drivkraft i det långsiktiga arbetet med företagsklimat och som motor i intern verksamhetsutveckling.

Den mediala uppmärksamheten i samband med rankingen flyttar fokus från det som är det viktigaste; utvecklingen och trenden i den egna kommunen.

Frågebatteriet utvecklas fortfarande med bristande jämförelse som följd. NKI utgår från 3 frågor som alla bygger på kundens föreställning och förväntan.

Vi måste upprätthålla de resultat vi uppnått, vårda dem och samtidigt öka insatserna för att förbättra företagsklimatet. Årets resultat måste analyseras och ge konsekvenser i verksamhetsutvecklingen. Genom att koppla förbättringsområde tydligt i verksamhetsplaner och målarbete får vi ett ökat fokus på service och företagsklimat.

Välkommen till nya Näringslivs- och Destinationsutveckling

Vi har nu anpassat hur vi jobbar på vår avdelning för att bättre möta dina behov. Jaha, tänker du… Men vi tror att det kan vara ganska intressant ändå för det handlar om hur vi kan göra det enklare för dig!  Du känner säkert flera av oss och nu kommer du kanske att möta oss i lite andra roller.

Medarbetarna på nya Näringsliv och destination.

Vårt uppdrag är fortfarande det samma; att göra Helsingborg till Sveriges attraktivaste stad! Det gör vi tillsammans med er genom utveckling av platsen, service i världsklass samt sälj och marknadsföring. Vårt mål är ett bra företagsklimat samt att fler företag, besökare och studenter ska välja Helsingborg.

Från att ha arbetat i en struktur med Näringslivsutveckling och Näringslivsservice, Turism och Destinationsutveckling samt Högre utbildning och Kompetensförsörjning kommer vi nu att ställa om till en struktur som vi hoppas möter omvärlden på ett bättre sätt.

Service & Leverans

Serviceenheten jobbar som namnet antyder med service och leveranser. Service är en färskvara och uppdraget är att vara möjliggörare för företag, besökare och studenter. Av denna enhet kan du förvänta dig att få erbjudanden om utbildningar, nätverksmöten, rådgivning i företagsärenden i relation till kommunen och hjälp och stöd i nyföretagarfrågor och service kring stora och små företagsetableringar. Det är också hit du vänder dig om du vill samarbeta med kommunen eftersom serviceenheten har ett partneransvar för alla våra samarbetspartners och befintliga kunder. Målet är alltid nöjda kunder och oss kontaktar du om du vill ha råd kring ditt företagande eller hur du bäst kan hjälpa besökare och studenter till en bra vistelse i Helsingborg.

Sälj & Marknadsföring

Enheten för sälj och marknadsföring har som huvuduppdrag att göra Helsingborg attraktivare för besökare, studenter och företag så att fler väljer att komma till Helsingborg. Det görs i nära samarbete med de lokala företagen och regionala eller nationella organisationer. Exempel på aktiviteter är marknadsföring, säljande- och investeringsfrämjande aktiviteter, exportstöd, mässor och Pr-kampanjer. Härifrån kan du också förvänta dig att få relevant näringslivsfakta, nyhetsbrev, magasin och inbjudningar till aktiviteter och evenemang. Målet är fler och växande företag, ökad sysselsättning och ökad rekommendationsgrad av Helsingborg. Kontakta oss om du vill diskutera kompetens- och talangattraktion eller hur vi tillsammans kan jobba för fler besökare eller etableringar till Helsingborg.

Affärsutveckling

Affärsutveckling är en ny resurs för vår avdelning med uppgift att utmana och utveckla stadens erbjudande till våra målgrupper. Exempel på det kan vara att ta fram nya produkter, evenemang och tjänster eller att driva stadsgemensamma utvecklingsprojekt som t ex en ny näringslivsstrategi. Det kan också handla om att initiera nya idéer i syfte att göra Helsingborg attraktivare och konkurrenskraftigare för intressenter och prioriterade målgrupper.  Kontakta oss om du är nyfiken på vad som pågår just nu.

Googles Digitalakademin kommer till Helsingborg

Google, under systervarumärket Digitalakademin kommer till Helsingborg den 2-3 maj. Då kan du  ta del av utbildningar inom digital marknadsföring, men också inom säkerhet och integritet. Alla utbildningar är mycket populära – så boka din kostnadsfria plats redan idag.

Sedan 2015 har Digitalakademin erbjudit kostnadsfria utbildningar online. Nu åker de på turné i Sverige – och Helsingborg är en av nio städer som får besök.

Ett av målen är att att minska kompetensbristen, då en tredjedel av alla svenskar inte har tillräcklig digital kompetens. Och år 2030 kommer 90 procent av alla jobb i Sverige kräva just den typen av kompetens. (Rapport från McKinsey, 2017)

Anmäl dig via events.withgoogle.com.

Läs mer i facebookeventet.

Helsingborgsföretag satsar både lokalt och globalt

I en tid av förändring är det inte självklart att fjolårets vinnare är morgondagens. I takt med att såväl näringsliv som samhälle stöps om av stora krafter såsom globalisering och digitalisering efterfrågas nya produkter och tjänster.

Med hållbarhet i fokus har Gaia Biomaterials nu invigt sin nya fabrik på Ättekulla, där man utökar sin produktion av det plastersättande fossilfria materialet Biodolomer. Materialet är dubbelt så dyrt som vanlig plast men är förnybart, komposterbart och ger låga koldioxidutsläpp. Gaias produkter ligger helt rätt i tiden och i takt med att plastmarknaden påverkas av mer restriktiv lagstiftning samt förändrade kundbeteenden skapas nya affärsmöjligheter. Ett exempel på att ligga i framkant som kommer att följas av fler när alltfler branscher påverkas av nya hållbarhetskrav, både från lagstiftare och kunder.

Ett annat bolag med en produkt i tiden är Hoofstep, som tidigare gått igenom acceleratorprogrammet Think. De lanserar under året en sensoruppkopplad grimma för hästövervakning och beteendeanalys. Med tanke på hur hästsport är en miljardindustri med massor av köpstarka kunder både lokalt och globalt, så finns här en stor potential att växa. Ett tydligt exempel på hur digitaliseringens utveckling skapar nya möjligheter till innovativa produkter med stort mervärde.

Även för etablerade aktörer gäller det att hänga med i förändringens tidevarv och ett exempel på detta är att ventilationsjätten Lindab öppnar en innovationshubb i Helsingborg under våren. Hubben drivs som en fristående organisation och ska förutom att arbeta med egna innovationsprojekt erbjuda en startupmiljö för företag i branschen. Att ett stort regionalt företag väljer att lägga sin spjutspetsenhet i staden är glädjande, och är grundat i en större tillgång till kompetens och närhet till existerande startup- och universitetsmiljöer.

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.

Skiftande lokalbehov i skiftningens tid

Vi lever i en snabbföränderlig tid, där stora förändringar i näringslivet sker på kort tid. Ett exempel på något som är under snabb förändring är lokalbehoven. Vilka typer av lokaler och lösningar som efterfrågas förändras i alltifrån tillverkningsindustri och logistik till kontor och handel. Utvecklingen går inte i en specifik riktning, utan leder snarare till en uppsplittring i mängder av skräddarsydda lösningar från tidigare mer standardiserade lösningar.

Lokala exempel här och nu är hur fastighetsbolaget Svenska hus till sommaren inviger en nyproducerad lokal på Väla södra med möjlighet att hyra kombinerade kontor- och lagerlösningar. Byggnaden har rejält högt i tak och är uppdelad i fyra moduler som är anpassningsbara. Vidare storsatsar fastighetsbolaget Huvudkontoret på kontorshotell i Helsingborg framöver, i form av coworking spaces riktade mot små- och medelstora företag. Totalt kommer uppemot 400 platser att invigas på Väla södra, Norra hamnen och Gåsebäck under det kommande året. Samtidigt går det sedan tidigare framgångsrika kontorshotellet Mindpark på export och öppnar under 2019 nya lokaler i både Hyllie och centralt i Lund. Hyresgäster vid ett av kontoren ges möjlighet att även nyttja övriga två, med möjlighet att stärka nätverken i Skåne.

Även andra typer av lokaler rustas för att möta framtidens behov. Inom handeln har exempelvis herrstylisten Gents har ändrat om sin fysiska butik i city med en kaffebar mitt i lokalen. Tanken är att locka besökare till att stanna längre i butiken samt kunna erbjuda andra tjänster. Samtidigt rustar NCC tillsammans med fastighetsägaren Wihlborgs upp nästa etapp av Helsingborgs C under 2019, och en modernare resehubb, en ny fasad och en uppdaterad restaurangvåning planeras vara klara till slutet av 2020.

När så grundläggande saker såsom vad kunderna efterfrågar, hur produkter produceras och hur vi arbetar är i snabb förändring är det rimligt att dessa exempel på hur nya lokalbehov möts i en skiftande tid kommer att följas av fler lokala initiativ framöver.

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.

Besöksnäringen går starkt i Helsingborg

Besöksnäringen går fortsatt starkt lokalt, regionalt och nationellt. De preliminära siffrorna för helåret 2018 visar att Helsingborg ökat antalet gästnätter mot föregående år med 1,9 procent till 785 968. Det motsvarar nära 15 000 fler än föregående år, som redan var det högsta någonsin.

Tillväxten fortsätter således från redan höga nivåer, men ligger lägre än för Skåne (4,7 procent) och riket (3,5 procent). De internationella gästnätterna minskade efter att de ökade rejält under 2017, medan de nationella tog ett rejält kliv framåt.

Beläggningsgraden för stadens hotell var sammanräknat 66,1 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Det en fortsatt mycket bra siffra, högre än de flesta andra jämförbara städer samt Skåne- och rikssnittet (61,0 respektive 58,2 procent).

Det händer en del i besöksnäringen i Helsingborg just nu. Branschen skriker efter arbetskraft och i januari arrangerades WorkWalk för första gången, ett initiativ för att visa upp besöksnäringens möjligheter där högstadieelever och arbetssökande fick möjlighet att besöka en blandning av företag och få större inblick i vilka möjligheter som finns. I slutet av januari anordnades även stadens första Kallbadsvecka, som gav genomslag medialt nationellt och har ambitionen att bli ett återkommande evenemang framöver.

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.

Gästnätter januari-oktober 2018

Gästnätter totaltUtveckling totaltSvenska gästnätter utvecklingInternationella gästnätter utvecklingBeläggningsgrad hotellUtveckling beläggningsgrad (procentenheter)
Helsingborg688 5081,2%3,1%-5,1%68,7%1,5
Skåne 5 339 1464,3%3,0%8,6%62,3%1,1
Sverige54 177 1883,6%2,1%7,9%59,3%0,0
Familjen Helsingborg (Nordvästskåne)1 626 04811,1%11,9%7,6%58,3%0,3

Fortsatt starkt nyföretagande i Helsingborg

Under 2018 registrerades 1 031 nya företag i Helsingborg, vilket var en minskning med 2,8% men ändå bland de högsta siffrorna någonsin. Sedan många år tillbaka ligger nyföretagandet stabilt runt cirka 1000 nya företag per år, med viss variation.

Helsingborg placerade sig 2018 därmed återigen på fjärde plats av Sveriges 15 största städer när det gäller antal nystartade företag per 1000 invånare, efter de tre storstäderna. I både Skåne och Sverige som helhet minskade nyföretagandet, med 4% respektive 6,6%.

Att det startas företag är viktigt, men minst lika viktigt är att de företag som startas fortsätter att utvecklas. Om ditt företag behöver hjälp att växa finns det i vårt nätverk olika aktörer som kan stötta, dels i form av hjälp att hitta kapital och kompetens såsom Almi, Connect eller Tillväxt Helsingborg, dels genom tillväxtfokuserade utbildningar som Business academy. Är ditt företag tech-orienterat finns ThinkAccelerate dit du som företag ansöker om att bli antagen till ett 3-månaders program. Verkar företaget inom e-handel finns e-handelsinkubatorn på E-commerce Park of Sweden.

I slutet av 2018 fanns det totalt 14 527 företag i Helsingborg, en ökning med över 20% sedan år 2000. Företagen spänner över 615 olika branscher, vilket motsvarar 75% av alla branscher.

Källa: Bolagsverket

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.

Antal nyregistrerade företag för helår (AB, E, HB, KB)

20142015201620172018Förändring 17-18
Helsingborg1 0379271 0321 0611 031-2,8%
Skåne8 0098 0788 6348 4998 155-4,0%
Sverige62 37264 62568 79368 11263 620-6,6%
Familjen Helsingborg (Nordvästskåne)2 1111 9712 1842 2212 074-6,6%

Småföretagarna riksförbund arrangerar årsstämma i Helsingborg

Småföretagarnas Riksförbund bjuder in  medlemmar till årets stämma.

När: Lördagen den 13 april 2019, med start klockan 10:00.

Var: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg

Sista anmälningsdag för deltagande i stämman (endast medlemmar) är den 13 mars.

Läs mer och anmäl dig på smaforetagarna.se