Är ditt företag redo för en ny verklighet?

Det har varit en minst sagt märklig vår, på grund av en global pandemi som plötsligt spred sig som en löpeld. Vi väntade oss det värsta och beslutsfattare världen över drog i handbromsen olika hårt, men sen kom det aldrig riktigt hit - eller i alla fall inte i den omfattning som befarades. Det har varit svårt att få överblick över situationen och psykologi har spelat minst lika stor roll som biologi. Även om smittspridningen troligen varit begränsad lokalt, så har det lokala näringslivet och arbetsmarknaden påverkats kraftigt av coronakrisen.

Påverkan har sett olika ut för olika företag och branscher, men i stort har det rört sig om avbrott i försörjningskedjor, nationella restriktioner och inte minst beteende- och konsumtionsförändringar utifrån människors oro. Lokalt har även Danmarks gränsstängning påverkat stort. Efter en första akut chock mot ekonomin har nu krisen rört sig in i en mer utdragen fas där det på sätt och vis stampar. Vi är många som är rätt så trötta nu och som bara vill att det ska ta slut och återgå till det normala.

Men hur ser det normala ut framåt? Allt mer pekar på att förutsättningarna har ändrats och att krisen så att säga är det nya normala.  Vi kan konstatera att det har blivit en långvarig kris, där många av de effekterna vi såg tidigt har blivit ett nytt normalläge. Förloppet har blivit utdraget och vi kan bara spekulera i hur länge krisens effekter kommer att pågå.

Om man ska beskriva situationen i ett enda ord så är det osäkerhet, både för nuläget och framtiden. Osäkerheten gäller inte minst de saker som avgör utvecklingen i ekonomin framöver. Det gäller sjukdomen, både smittspridning och eventuella medicinska framgångar. Det gäller psykologi och den oro som finns i samhället. Det gäller de restriktioner och åtgärder för att dämpa smittspridningen som införs eller hävs. Det gäller omfattningen av den ekonomiska stimulanspolitiken och hur länge stödpaketen gäller. Det gäller utvecklingen i andra länder. Och inte minst gäller det tiden – ju längre krisen pågår desto större och mer bestående blir effekterna.

Osäkerheten gäller också hur det blir på sikt – vad blir bestående förändringar och vad kommer att återgå till business as usual? Världen är inne i en femte större ekonomisk kris sedan 1970-talet men den här krisen har fått hela samhället och världen att stanna upp på ett sätt som aldrig förr. Troligt är att krisen accelererar trender som redan fanns sedan tidigare och att det som ändå hade hänt händer snabbare nu. Digitaliseringen driver en digital omställning inom alltfler områden, något som redan tagit stora kliv under krisen. Vi ser en konsumtion i förändring med nya alternativ, lojaliteter, köpsätt och beteenden. Företag avkrävs mer tydlighet och ställningstagande i sociala och hållbarhetsfrågor, inte minst utifrån en klimatförändring som inte står stilla.

Det finns stora utmaningar framöver, även sedan sjukdomen bekämpats eller ebbat ut. Många av stödlösningarna har skjutit kostnader framåt i tid, många kommer inte att kunna ta igen uteblivna order eller intäkter från krisperioden, oro och osäkerhet kan fördröja att konsumtion och produktion återupptas och långvarigt förhöjd arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö kan påverka många företag negativt på sikt.

Vi kan dock konstatera att det inte längre handlar om att övervintra eller rida ut en kortare kris – istället väntar en längre period av osäkerhet, med tydliga gemensamma utmaningar att planera för som gäller alla organisationer. Först och främst gäller att hantera det utdragna läget och anpassa sig till det. Har man inte fått koll på kritiska försörjningskedjor eller anpassat sin produkt till en förändrad efterfrågan så är det hög tid att fundera på vad som behöver göras. Vidare krävs det en beredskap för hur man påverkas om smittoläget eskalerar – den så kallade andra vågen. Kan man skapa en bättre beredskap för eventuella ytterligare dippar i efterfrågan eller nya restriktioner såsom läget i mars/april?

Vi vet inte hur de förändringar som skett kommer att landa långsiktigt, och just därför bör man försöka hålla flera möjligheter i planeringen samtidigt. Hur påverkas konsumtionen långsiktigt? Kommer mängden distansarbete öka på sikt? Kommer vi någonsin att flyga som förr igen? Oavsett om förändringen blir bestående, går tillbaka till hur det var före krisen eller landar någonstans mittemellan så gäller det att ha en beredskap för de olika möjligheterna.

Det är hög tid att fundera igenom verksamheten från grunden, snarare än att klara sig över sommaren eller tills krisen är slut. Om världen är förändrad så bör även din verksamhet vara det. Rent psykologiskt är det lätt att i en kris fokusera på det negativa, förstora upp det viktiga just nu och bortse från det som kan bli viktigt på sikt. Vi fastnar lättare i att se faror än möjligheter och tänker ut alltför komplexa lösningar.

Så försök istället att zooma ut och fundera över framtiden. Kriser är en möjlighet för den som kan lyfta blicken och vågar prova något nytt i en tid när allt är uppkastat i luften. Innovativa företag som Whatsapp, Airbnb och Uber grundades under den senaste finanskrisen – coronakrisen kommer också att skapa nya och banbrytande bolag och produkter som växer fram i det nya landskapet. Så se över din marknad, dina produkter, dina kunder – kanske finns det nya möjligheter när du ser dem med nya ögon?

Andreas Roth
Omvärldsanalytiker, Helsingborgs stad
andreas.roth@helsingborg.se

Läs senaste numret av WORK

Work är magasinet för och om näringslivet i Helsingborg där vi vill visa goda exempel, inspirera och sprida kunskap. Fokus ligger på det som finns högt på företagens agenda och som påverkar er i er vardag. Därför har detta nummer tema Kompetens och Rekrytering!

Fjärde numret av WORK.

Läs tidigare nummer av Work.

Välkommen till Venture cups regionfinal 2020

Regionfinalen i Venture cup äger rum 12 maj. Finalen är som vanligt ett tillfälle att fira, hylla och inspireras av årets vinnare i startup och på så sätt ta del av de trender som råder just nu. Skillnaden i år är att festligheterna arrangeras digitalt istället för fysiskt, som en följd av Covid-19.

Om det är någon gång vi behöver nya innovationer och lyfta personer som hittar lösningar på våra utmaningar så är det nu. Det kommer vi självklart beröra och skapa inspirerande samtal kring tillsammans med er som medverkar under vår livestreamade regionfinal.

Läs mer och anmäl dig via eventbrite.com.

Helsingborgs stad förbättrar sitt företagsklimat och nöjdkundindex (NKI)

Helsingborgs företagare ger staden ett bättre betyg för företagsklimatet år 2019 jämfört med året innan och man ökar sitt NKI-värde med 5 enheter. I servicemätningen Löpande Insikt mäts företagens nöjdhet med stadens myndighetsarbete kring bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Helsingborgs stad har nu, tillsammans med Örebro, det högsta resultatet bland de befolkningsmässigt största kommunerna i Sverige och det högsta egna resultatet sedan mätningen startades.

NKI  görs i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner.

– Ett bra företagsklimat är viktigt för att företag ska kunna utvecklas här. Företagen är avgörande för jobben i Helsingborg. Utvecklingen är ett tydligt kvitto på att vi lyssnat till företagen och deras synpunkter, och att vi får denna feedback underlättar vårt arbete för att förbättra myndighetsutövningen för stadens företagare, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Undersökningen gjordes under hela 2019 och besvarades av 743 Helsingborgsföretagare (56 % av tillfrågade). Frågorna berör myndigheternas service till företagen och handlar bland annat om tillgänglighet, information och bemötande. Stadens tillämpning av lagar och regler, effektivitet och förståelse för företagens vardag finns också med. Sedan 2011 har stadens totalbetyg ökat med 14 enheter och Helsingborgs stad är nu en av de två bästa bland de befolkningsmässigt största kommunerna i Sverige.

– Vi är tacksamma för alla företag som tar sig tid att besvara denna omfattande enkät och på det sättet visar oss vad vi behöver förändra. Resultatet visar att när vi arbetar tillsammans, över förvaltningsgränser och i samarbete med näringslivet kan vi åstadkomma förändring. Internt är det en laginsats, där vi lär oss av varandra och av andra kommuner. Det här motiverar oss till att jobba ännu mer och tillsammans med företagen, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör.

Fakta

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Regioner en nöjd-kund-undersökning där företagen får svara på vad de tycker om företagsklimatet. Resultatet av undersökningen publicerades på SKR:s hemsida

Frågor och svar i samband med resultatet av Öppna Jämförelser – Företagsklimat 2019

En kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företag. 5 myndighetsområden berörs: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna berör 6 serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.Undersökningen bygger på analysmodellen Nöjd-Kund-Index, som är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet inom såväl privat som offentlig sektor. Modellen visar dels NKI (0-100) som är ett nöjdhetsmått, dels ett effektmått som visar vilken betydelse de olika serviceområdena har för den totala nöjdheten

Mätningen görs från och med 2016 löpande och årligen. Mätningen görs genom en enkätundersökning. Ett urval av företag som haft ett avslutat ärende hos någon av myndigheterna får en webbenkät.

Enkäten skickas till företagare, som under 2019 hade ett aktivt ärende hos något av de 6 berörda myndighetsområdena.

Svarsfrekvensen 56 % i Helsingborg, mot 54 %  2018. Det innebär att 2019 svarade 743 Helsingborgsföretagare på enkäten, mot 589 vid förra mätningen.

Helsingborgs stads totala Nöjd-Kund-Index (NKI) är 76, vilket är högre än riksindex. Totalindex har sedan mätningen startade 2011 haft en stadig ökning, sammanlagt 14 enheter, med ett språng från 2018 till 2019 på 5 enheter.

Resultatet är varierande mellan myndighetsområden, med en god utveckling för bygglov (+10), , serveringstillstånd (+9), livsmedelstillsyn (+5) och markupplåtelse (+2) men en sämre utveckling för brandtillsyn (-6),  miljö- och hälsoskydd (-4). Den avstannande utvecklingen 2018 har nu bytts till förändringar åt andra hållet.

Samtliga serviceområden har utvecklats positivt på totalen; tillgänglighet (+2), information (+3), bemötande (+4), kompetens (+3), rättssäkerhet (+4) och effektivitet (+7) Framför allt effektivitet har ökat och är resultat av det fokus myndigheterna haft på detta serviceområde.

Av 15 kommuner över 100 000 invånare, landar Helsingborg på plats 1 tillsammans med Örebro. I storleksklassen följt av Lund och Västerås (båda 75 Stockholm (74), Norrköping och Lund (73) samt Malmö (72)

Nationellt besvarades enkäten av 33 972 företag i 188 kommuner och 17 samarbetsorganisationer enkäten.

Årets ranking av kommunernas NKI presenteras den 22 april av SKL.

NKI är uppbyggt av de tre frågorna:

 • Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
 • Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
 • Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

Serviceområdenas betygsindex är uppbyggda av de frågor som ingår inom respektive delområde i enkäten.

NKI-skalan går från 0-100. Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan 62-69 som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg.

Vilka serviceområden som är viktigast för helhetsbedömningen (det totala NKI-värdet i kommunen) och vilka områden som bör vara prioriterade vid ett förbättringsarbete. I Helsingborgs stad anser företagarna att effektivitet, rättssäkerhet och bemötande är viktigast.

Effektiviteten visar på klart högst effektmått och ett förhållandevis lågt betyg och bör därmed prioriteras.

Efter den första undersökningen 2011, har vi haft fokus på frågor kring kundnytta för företagen. Samtliga nämnder/förvaltningar har lagt såväl personella som ekonomiska resurser för att förbättra företagsklimatet. Ett stadsgemensamt projekt med deltagande av de inblandade förvaltningarna under ledning av avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling pågick mellan 2011 och 2013.

Efter projektets slut har förvaltningarna fortsatt sitt arbete med kring sitt företagsarbete, vilket avspeglades i ett stadigt förbättrat resultat. En gemensam lotsfunktion kommit till stånd och Kontaktcenter har inneburit en tydlig ”första instans”.

Under 2019 har arbetet fortsatt, med förändringar av innehåll på stadens webb, utbildningar av nya handläggare för att bygga förståelse kring företagsklimatet betydelse för Helsingborg som plats. Vi har också startat ett arbete kring kundresor och tjänstedesign och har tagit fram ett förslag till hur stadens myndigheter med hjälp av digitalisering och AI. Jämförelse med ”de bästa” är ytterligare en byggsten.

188 kommuner och 17 myndigheter i samverkan deltog 2019. Enbart företag med aktiva ärenden är med, frågorna bygger på konkreta situationer. Kan ge underlag för benchmarking. Lätt att jämföra sig med kommuner av samma storlek eller samma struktur.

Löpande Insikt kan bidra som drivkraft i det långsiktiga arbetet med företagsklimat och som motor i intern verksamhetsutveckling.

Den mediala uppmärksamheten i samband med rankingen flyttar fokus från det som är det viktigaste; utvecklingen och trenden i den egna kommunen.

Frågebatteriet utvecklas fortfarande med bristande jämförelse som följd. NKI utgår från 3 frågor som alla bygger på kundens föreställning och förväntan.

Vi måste upprätthålla de resultat vi uppnått, vårda dem och samtidigt öka insatserna för att förbättra företagsklimatet. Årets resultat måste analyseras och ge konsekvenser i verksamhetsutvecklingen.

Genom att koppla förbättringsområde tydligt i verksamhetsplaner och målarbete får vi ett ökat fokus på service och företagsklimat.

Så följer din verksamhet trängselreglerna för matserveringar

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya föreskrifter för servering av mat och dryck på barer, restauranger, caféer och andra matställen. Föreskrifterna ska begränsa spridningen av Covid-19 med rutiner för att undvika trängsel mellan kunder och gäster.

Reglerna har stöd i smittskyddsförordningen och gäller all matservering. De verksamheter som berörs måste se över sina rutiner för att undvika trängsel mellan människor i köer, mellan bord, och vid bufféer och bardiskar. Trånga köer eller trängsel mellan människor på till exempel en uteservering gör att sjukdomen Covid-19 sprids lätt. Därför ska gästerna kunna hålla mer än en armlängds avstånd till varandra när sitter vid borden, köar eller rör sig i och utanför lokalen. Verksamheter som serverar mat och dryck ska se till:

 • att bara servera gäster som sitter ner vid bordet.
 • att gästerna kan ha mer än en armlängds avstånd till varandra när de sitter vid skilda bord
 • att det inte blir trängsel när gäster hämtar mat till bordet, från till exempel en lunchbuffé. 
 • att det inte blir trängsel när gäster beställer och tar med sig mat från din verksamhet.
 • att kunderna håller avstånd till varandra i kassakön, toalettkön eller kön till entrén.

Så följer din verksamhet reglerna

Företag som driver barer, restauranger, caféer och andra serveringar ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur smittspridning kan förhindras i verksamhetens lokaler. Några förslag på rutiner är att:

 1. Ta bort, spärra av eller glesa ut mellan borden i lokaler och på uteserveringar
 2. ta bort stolar så att det är gott om plats vid borden
 3. markera ut rätt avstånd för kunderna i kön till kassan
 4. informera kunder och personal om att hålla avstånd
 5. ha bra rutiner för handtvätt.
 6. informera om allmänna hygienrutiner för att minska smittspridning.

Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

Så följs reglerna upp

Stadens miljöinspektörer på miljöförvaltningen informerar om reglerna i kontakten med verksamheter, i olika utskick och under planerade besök. De gör också särskilda trängselkontroller och följer upp ärenden som kommer in från allmänheten. Om en verksamhet inte har rättat till tidigare brister vid en uppföljande kontroll, kan miljöinspektören ta ärendet vidare till regionens smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren beslutar sedan om eventuella åtgärder eller stängning av verksamheten enligt smittskyddslagen.

Reglerna mot trängsel gäller verksamheter med servering från 25 mars 2020.

FAQ om trängselregler och smittspridning

Se till att alla dina gäster sitter ner vid bord när de äter och dricker. Du får inte servera mat och dryck till gäster som står upp vid en bardisk. Informera gästerna om att de måste hålla avstånd till varandra när de står i kö för att beställa mat att ta med sig, eller när de ska hämta mat till bordet. Om gästerna sitter för nära varandra kan du göra mer plats mellan borden eller ta bord. Du kan också göra mer plats vid varje bord genom att ta bort stolar så att gästerna kan sitta ner med avstånd till varandra.

Ja, om du ser till att gästerna hämtar mat till borden utan att det blir köer eller trångt vid buffén. Följ också allmänna rutiner för rengöring och hygien.

Folkhälsomyndighetens råd är att vi ska ha mer än en armlängds avstånd mellan varandra. Smittskyddsläkare i Sverige har tidigare gett rådet att friska personer ska vara minst en meter ifrån varandra. Det rådet följer nu många restauranger, affärer och butiker. Du kan hjälpa kunder att hålla rätt avstånd i kön om du markerar avstånden med tejp i golvet.

Ja, om det är möjligt utan att det blir trängsel mellan gästerna och andra gäster som beställer eller hämtar mat och dryck.

Det betyder att du ska begränsa antalet kunder som är i din lokal samtidigt. Rent formellt gäller inte förbudet i till exempel affärer, eftersom de inte är arrangerade tillställningar som vänder sig till allmänheten. Men de senaste rådet från Folkhälsomyndigheten (1 april) är att butiker, affärer, köpcentrum, varuhus och liknande verksamheter ska begränsa antalet kunder. Verksamheter inom handel ska också ta fram alternativ till kassaköer, till exempel ett kölappssystem, eller visa kunderna vilket avstånd de ska hålla till varandra när de står i kön.

Det är mycket viktigt att medarbetare som känner sig sjuka stannar hemma fram till de inte längre har några symptom och sedan två extra dagar. Coronaviruset smittar inte via mat, men personen kan smitta gäster och andra medarbetare i lokalen.

Du ska själv se till att din verksamhet följer reglerna och ha rutiner för det. Du ska också bedöma risken för att coronaviruset sprids mellan gäster i dina lokaler enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Stadens livsmedelsinspektörer informerar om reglerna i kontakten med verksamheter, i olika utskick och under planerade besök. Om en verksamhet inte följer reglerna trots upprepad kontakt, kan de ta ärendet vidare till smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren beslutar sedan om eventuella åtgärder eller stängning av verksamheten enligt smittskyddslagen.

Det är vanliga hygien- och rengöringsrutiner för kök och servering som gäller. Ni behöver inte göra något extra med tanke på coronaviruset. Desinfektionsmedel gör att coronaviruset tappar sin förmåga att smitta.

Nej, det finns idag inget som tyder på att personer kan bli sjuka om de äter mat med coronaviruset på. Coronaviruset smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna, inte via magtarmkanalen.

Håll dig uppdaterad om coronaviruset/covid-19

Här hittar du som företagare i Helsingborg samlad information kring vilka åtgärder som vidtas för att minska de negativa effekterna för näringslivet. Då det råder stor osäkerhet och läget kan förändras snabbt ber vi dig att hålla dig uppdaterad via myndigheternas hemsidor.

(Sidan uppdaterades senast 19 maj 13:30)

Vi på Näringslivs- och destinationsutveckling vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi här: kontaktcenter@helsingborg.se.

Framtidscoach för företag

Nu finns möjlighet för dig som företagare att få kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Coachningen omfattar flera steg och anpassas efter just dina behov, det finns även möjlighet för mentorskap.

Coachningen börjar med ett 30 minuters startmöte för att diskutera vilka behov du har och hur du vill ta dig framåt. Möten kan ske både online, via telefon eller personliga träffar. Läs mer och anmäl dig här.

Region Skånes nya stödform – omställningscheckar

Region Skåne har tagit fram en ny stödform, omställningscheckar, för att hjälpa företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Läs mer om omställningsstödet, vilka kriterier som finns samt hur du ansöker om stödet Region Skånes hemsida.

Nytt krispaket från regeringen

Den 30 april presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. För mer information läs regeringens pressmeddelande.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar. Innehållet på myndigheternas sidor uppdateras kontinuerligt. Följ alltid råd och instruktioner på myndigheternas hemsidor i första hand. FAQ uppdateras efterhand som ny information kommer. Senast uppdaterad fråga hittar du överst i FAQ. 

FAQ

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten. Läs mer om vad som gäller för butiker, köpcentrum, gallerior m.m. på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Företag som driver barer, restauranger, caféer och andra serveringar ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur smittspridning kan förhindras i verksamhetens lokaler. Du kan läsa mer om detta här.

 • Arbetsförmedlingen har samlat tips på hur du kan rekrytera personal på olika sätt i samband med coronakrisen. Läs mer här.
 • Region Skåne matchar företag med personalbehov med företag som varslar och permitterar. De hjälper er att hitta varandra och stöttar i processen kring resursdelning. Vilka regler gäller och hur kan man fördela kostnader? Registrera ert företag och behov på Region Skånes hemsida.
 • Helsingborgs stad erbjuder dig som företagare och är i behov av stöd eller som har frågor om den lokala arbetsmarknaden att ta kontakt med en matchare på Arbetsmarknadsförvaltningen. Staden erbjuder vägledning och rådgivning till företag i frågor som rör kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor. Hör av dig till Näringslivs-och matchningsenheten på telefon 042- 10 46 66 eller via matchning@helsingborg.se.
 • För att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin ger Helsingborgs stad tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. Avgiftsbefrielsen är ett försök som gäller från 1 april till 31 augusti. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.
 • Tillsyn och kontroll:
  Helsingborgs stad anpassar tillsyn och kontroll så att den fungerar i samverkan med företaget.  Miljöförvaltningen avvaktar med livsmedelskontroller på vårdverksamheter och där riskgrupper finns.
 • Tillstånd:
  Verksamheter inom Helsingborgs kommun som har uteservering kan ställa i ordning dessa redan nu. Om du som företagare önskar att få tidsfrist, pausa eller avbryta tillståndsprocesser kan du kontakta din handläggare.
 • Avgifter:
  • Om du som företagare nyttjar stadens mark till uteservering, kiosk på kvartersmark eller matställe/kiosk/restaurang på allmän platsmark ges du 180 dagars betalningstid på fakturor från staden. Läs hela pressmeddelandet. 
  • Fakturor med obligatoriska myndighetsavgifter (*1) som nämns nedan får 180 dagars betalningstid. Detta gäller fakturor som staden skickar ut från och med 1 april 2020. Läs hela pressmeddelandet.
  • De som redan har fått faktura för obligatorisk myndighetsavgift, men ännu inte betalat denna, har möjlighet att höra av sig och få anstånd i upp till 180 dagar.
  • Staden debiterar inga påminnelseavgifter för dessa fakturor och skickar dem inte heller till Kronofogden.
  • Företag som har påbörjat en myndighetsprocess har möjlighet att avbryta denna mot en mindre avgift, samt i vissa fall helt utan avgift. Kontakta din handläggare för mer information om dina möjligheter.
  • NSR, avgifter inom sophämtning.
  • NSVA, avgifter inom VA.
  • Öresundskraft förlänger betalningstiden för småföretag med energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla (*2).

  *1: Tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit samma beslut för sina tillstånd och tillsyn.

  *2: Beslutet omfattar cirka 5000 småföretag i Öresundskrafts nätområde Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp och deras energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla. Som småföretag räknas de företag med en månadsfaktura för energi på upp till 20 000 kronor ex moms. Ett krav är att man inte har obetalda fakturor sedan tidigare. Anståndet kan i så fall förlängas från 30 dagars betalningstid till 60 dagar.

 • Betalningsfrister:
  Helsingborgs stads målsättning är att betala omedelbart till sina leverantörer.

Här presenteras organisationer som kan hjälpa och stötta dig som företagare. För initiativ från företag till företag, besök action.helsingborg.se.

 • Via Tillväxtverkets utlysning kan små och medelstora företag söka stöd. Ansökningarna ska fokusera på att stötta företag som drabbats, eller riskerar att drabbas av ekonomisk kris på grund av coronapandemin. Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida. 
 • Nationella företagsakuten erbjuder stöd gällande regelverk, finansiering, personal och hälsa.
 • Företagarna Syd har genom ett samarbete med Region Skåne startat en supporttelefon för företagare som är i behov av affärsutveckling för att hålla sitt företag vid liv under krisen. Hos Företagarna får du hjälp med konkret affärsutveckling för att du ska kunna fortsätta att göra affärer nu och efter Corona. Telefonen bemannas av tre affärsutvecklare och är öppen måndag – fredag 09:00 – 17:00. Direktnummret är 010-198 94 50.
 • Framtidscoach för företag erbjuder dig som företagare kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig till coachning kontakta:
  framtidscoach@drivaeget.se eller ring på 042-18 18 20.
 • IUC Syd och Teknikcollege Skåne erbjuder kostnadsfritt åtgärdspaket för direkta insatser till industriföretag. Gäller medlemsföretag. För mer information och kontaktuppgifter klicka här.
 • Coompanion Skåne har anpassat sin verksamhet för att kunna hjälpa er företagare under denna kris och ser nu till att finnas mer tillgängliga via mail och telefon för era frågor. Läs mer på Coompanions hemsida, kontakta Åsa Ohlsson på telefon 0733-63 86 23 under vardagar 09.00-16.00 eller maila asa.ohlsson@coompanion.se.
 • Almis hemsida kan du läsa om hur du gör om du behöver anstånd med amorteringar eller är i behov av finansiering.
  Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Läs mer om lånet på Almis hemsida.
 • Region Skåne har startat en företagsakut för små- och medelstora företag, tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Du når dem på 040- 6753480 eller via skane.se/foretagsakuten. Öppettider: 09.00-12.00 och 13.00-16.00.
 • Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst erbjuder en öppen telefonlinje för alla nordvästskånska småföretagare, nystartade och etablerade, som vill ha stöd, hjälp och rådgivning kring vad man kan göra för att hantera konsekvenser av coronaviruset. Ring 042-18 18 20 under vardagar 08.30-12.00. Då kan du även boka ett digitalt möte.
 • Småföretagarnas Riksförbund har skapat en samlingsplats med värdefull information för dig som småföretagare. Läs mer på Småföretagarnas riksförbunds hemsida.
 • Alla verksamheter i Sverige, privata som offentliga, ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. För dig som företagare kan det, beroende på vilken typ av verksamhet du driver, innebära att markera avstånd, informera, möblera om, hålla digitala möten osv. För exempelvis restauranger, caféer och barer gäller särskilda åtgärder, se nedan. Läs det fullständiga dokumentet Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (uppdaterad 1 april)
 • Från och med den 25 mars föreskriver Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Enligt föreskrifterna är det viktigt att säkra upp så att det inte blir trängsel vid eventuell köbildning. Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Läs utökad information här, eller på  Folkhälsomyndighetens webbsida.
 • Läs mer på Folkhälsomyndighetens informationssida ang covid-19.

All information om insatser och stödpaket finns att läsa på regeringens hemsida.

 • Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 30 april ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. Läs mer om omställningsstödet i regeringens pressmeddelande.
 • Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Begränsningen är ett förbud som, om det bryts, kan resultera i böter eller fängelsestraff. Läs mer på Polisens hemsida. 
 • Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars, innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen. Regeringen har dessutom meddelat att stödet kommer förstärkas ytterligare under maj, juni och juli så att företagens personalkostnader kan minska mer. Läs mer om korttidspermittering på regeringens hemsida eller ansök hos Tillväxtverket. 
 • Arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det införs även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare. Läs mer om sänkta socialavgifter. 
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader innebär att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher (bl. a sällanköpshandel, hotell, restaurang) kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Läs mer om den tillfälliga rabatten.
 • Regeringen har infört nya regler som innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Läs mer om skattelättnaden. 
 • Under april och maj kommer staten tillfälligt ta hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen. Läs mer om sjuklönekostnader. 
 • Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Läs mer om anstånd med skattebetalning. 
 • Onsdagen den 25 mars presenterades en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank. Läs mer om den statliga lånegarantin. 
 • Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna. Läs mer om utökade lånemöjligheter. 
 • Om du drabbas av arbetslöshet och har ett företag kan du undantas från regeln om att företagande endast får läggas vilande en gång under fem år under 2020. Läs mer om regeringens krispaket för svenska småföretag.
 • Karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården. Det nya förslaget gäller från och med den 11 mars 2020.  Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
 • Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för arbetsgivare som driver aktiebolag. Även du som egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
 • Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att arbetstagaren som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att arbetstagaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.  
 • Smittbärarpenning: På Försäkringskassans hemsida kan du läsa om vad det innebär för sig som har aktiebolag eller enskild firma. På Försäkringskassans hemsida kan du också ansöka om smittbärarpenning.  
 • I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Mer information och ansökan hos Skatteverket hittar du här. 
 • Skatteverket vill påminna företagare om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Livsmedelsverket har samtal information för dig som driver verksamhet med kök och servering. Läs den samlade informationen på Livsmedelsverkets hemsida.

Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv fortsätter att lägga nya förslag efterhand som situationen utvecklas.  

Håll dig uppdaterad via Svenskt näringslivs hemsida.

För mer regional och lokal information från Svenskt Näringsliv klicka här.

Handelskammaren följer utvecklingen kopplat till coronaviruset och de åtgärder som Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen presenterat och de förklarar vad de olika åtgärderna innebär för dig som företagare. Läs mer på Sydsvenska Handelskammarens hemsida. 

Region Skåne arbetar intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en mycket tuff situation. Läs mer på Region Skånes hemsida. 

Region Skåne har tagit fram en ny stödform, omställningscheckar, för att hjälpa företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Läs mer om omställningsstödet, vilka kriterier som finns samt hur du ansöker om stödet Region Skånes hemsida.

Regionen har också startat en företagsakut för små- och medelstora företag, tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Du når dem på 040- 6753480 eller via skane.se/foretagsakuten. Öppettider: 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Du kan även använda tjänsten för att resursdela permitterad personal som Region Skåne tagit fram, genom att klicka här.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad erbjuder alla kunder möjligheten till 2-timmars fri parkering på vardagar och helger.

För de som använder kommunens parkeringsappar införs den 28 mars en möjlighet för upp till två timmars gratisparkering när de gynnar näringsverksamheterna i centrum, både vardag och helg. 

Gratisparkeringen är förlängt till den 31 maj. Erbjudandet ger möjlighet till 2 timmars avgiftsfri parkering för den som besöker city. Särskilda parkeringskoder lämnas ut av personal vid inköp i affärer och andra näringsställen men finns också på stadens betalautomater samt på stadens hemsida. Rabattkoderna distribueras till era näringsverksamheter via Helsingborg City. Rabattkoderna fungerar som en daglig engångskod.

Planeringsstödet vägleder i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till för kunna möta vårdbehovet i rådande situation. Det är regionen mycket tacksamma för! Läs mer om hur du kan hjälpa till på Region Skånes hemsida.

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer på Utrikesdepartementets hemsida. 

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid– 19, som är viktig för dig som företagare att känna till. 

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du få svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset, convid-19, smittvägar och övriga områden.

Arbetsmiljöverket kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan tänka kring ert systematiska arbetsmiljöarbete utifrån coronaviruset. 

Läs fler frågor och svar på Regeringens hemsida kopplat till sjukförsäkringen. 

Besök Arbetsgivarverkets hemsida för att få mer arbetsrättslig information. 

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. 

Riksbanken har föreslagit ett antal åtgärder som innebär att bankerna kan låna pengar hos riksbanken till lägre ränta, att det tillförs ytterligare likviditet till det svenska finansiella systemet och att räntemarknadens funktionssätt förbättras. Är du företagare och har frågor kring lån ska du vända dig till din bank. Läs mer på riksbankens hemsida.

At Verksamt.se they have gathered information from government agencies about the new coronavirus, Covid-19, which is important for you to know about as a business owner.

At the Public Health Organisation of Sweden you can find information on their website.

Läs senaste numret av Work

Work är magasinet för och om näringslivet i Helsingborg där vi vill visa goda exempel, inspirera och sprida kunskap. Fokus ligger på det som finns högt på företagens agenda och som påverkar er i er vardag. Därför har detta nummer tema Kompetens och Rekrytering!

Tredje numret av Work.

Läs tidigare nummer av Work.

Var med och tävla om hur vi kan använda nya sensortekniken

Var du med vid näringslivsfrukosten den 11 februari? Då startade vi en tävling för kreativt tänkande om hur vi kan använda ny teknik för att mäta och styra. Ta chansen och var med och tävla du också. Skicka in ditt bidrag senast den 15 april.

Bo Lindberg som är affärsområdeschef för kommunikationslösningar på Öresundskraft berättade på näringslivsfrukosten om den lite magiska IT-infrastruktur kallad Stadshubben som finns utbyggd i Helsingborg och i flera andra kommuner. Han talade om sensorer som fångar upp signaler av olika slag där den inkommande datan sedan kan användas till att mäta och styra. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Ett exempel är att man kan mäta luftkvaliteten i klassrum och koppla det till lektionernas kvalitet, både för lärare som elever. Läs mer om Stadshubben på Öresundskrafts webbplats.

Så tävlar du

Genom att medverka i tävlingen kan du ge förslag på hur man skulle kunna använda Stadshubbens teknik. Vad skulle en sensor kunna mäta och vad skulle man ha den till? Det kan också vara en kombination av sensorer. Den mest innovativa idén som går att genomföra och som gör mest nytta vinner.

Fundera kring:

 • Vad är din drömsensor?
 • Vad kan den?
 • Vilket problem löser den?
 • Vilken nytta gör den?

Mejla ditt tävlingsbidrag till sensortavling@helsingborg.se senast den 15 april.

Vem som vinner meddelar vi på nästa Näringslivsfrukost den 5 maj

Detta kan du vinna:

 • Möte och lunch med representanter från Helsingborgs stad, H22 och Öresundskraft där vi talar om möjligheten att förverkliga idén.
 • Presentkort på en övernattning på nya Clarion Hotell & Congress SeaU. Erbjudandet gäller för två personer i ett dubbelrum med balkong ut mot sundet. Presentkortet är giltigt från öppningsdatum 15 februari 2021 till 31 december 2021.

Om tävlingen

Din drömsensor kan vara en sensor/-er som mäter något vi inte tänkt på att mäta förut. Men det kan lika gärna vara ett nytt sätt att använda en eller flera sensorer som redan finns.

Vem som helst kan delta. Samtliga tävlingsbidrag kommer att anonymiseras för juryn.
Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Bedömningskriterier:

 • grad av innovation.
 • nytta för samhälle och/eller individer
 • genomförbarhet.

Jury:

 • Annette Melander Berg, näringslivsdirektör, Helsingborgs stad
 • Soraya Axelsson, ansvarig H22
 • Martin Güll, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs stad
 • Bo Lindberg, affärsområdeschef, Öresundskraft.

Helsingborgsregionen är i toppen av Sveriges viktigaste logistiklägen

Sedan 2005 har Intelligent Logistik årligen listat Sveriges bästa logistiklägen. Den 6 februari korades Sveriges främsta logistiknav under ett arrangemang i Stockholm och i år hamnar Helsingborgsregionen på en andra plats, den bästa placeringen någonsin, som Årets Tillväxtsläge 2020.

Motiveringen lyder:

”Helsingborgsregionen gör sin bästa placering någonsin på listan och hamnar bara två poäng efter ledande Göteborg. Med 150 000 kvm tillkommande ytor 2020, gör läget också sitt överlägset bästa tillväxtår någonsin. Hamnen ökade sina containervolymer med 10,8 procent 2019 till 267 652 TEU. Läget finns mitt i ett konsumtionscentrum som växer i betydelse. Har länge varit landets centrum för livsmedelslogistik, men växer nu starkt inom TPL, e-handel och internationellt distributionsläge.”

– Att Helsingborgsregionen klättrar ytterligare i rankingen är ett kvitto på att regionen är ett av Sveriges starkaste logistiknav. Framgången bygger dels på vår starka infrastruktur med E4, E6, flera järnvägsanslutningar och Helsingborgs hamn, men också på gott samarbete mellan det offentliga, branschen och akademin, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Listan består av 25 lägen och kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång logistikstock och etablering, med mjukare värden som logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat.

– Det är just vårt samarbete i Familjen Helsingborg som är en av nycklarna där vi aktivt arbetat för att bli en av Sveriges främsta logistikkluster, vilket nu bär frukt, säger Johan Lindberg, sekretariatschef på Familjen Helsingborg.

– Helsingborg har arbetat fokuserat för att få utväxling på ett naturligt styrkeområde. Med ett starkt logistikkluster kan och vill vi driva utvecklingen och ligga i framkant för innovationer och nya lösningar inom logistik, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

Här kan du läsa mer.