Evenemangsenheten – en del av Swedish Network of Convention Bureaux

Evenemangsenheten är sedan starten, 2010, med i det svenska nätverket för convention bureaux i Sverige (SNCVB). Helsingborg är en av 17 svenska destinationer som ingår i nätverket.

SNCVB verkar inom två huvudfokusområden; affärsnytta och kunskapsutveckling, för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Syftet med nätverket är att ha ett gemensamt forum där de som representerar Convention Bureauer i Sverige kan dryfta ämnen, frågeställningar och problematik tillsammans. Exempel på projekt som drivs av nätverket är en gemensam, nationell databas över möten som roterar i Sverige, statistikmätningar, kunskapsspridning om convention bureau arbete och arrangemang av Mötets Dag som är ett inslag i Mötesindustriveckan.

En Convention Bureau är en icke vinstdrivande organisation som med hjälp av nationella och internationella möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en ort/region. En stor del av arbetet handlar om att stötta personer på destinationen i att vilja, våga och kunna ansöka om och bjuda in till nationella och internationella möten på orten.