Svara på enkät om kompetensbehoven i ditt företag

I Familjen Helsingborgs elva kommuner kartläggs just nu kompetensförsörjningen bland företagen. För tre år sedan genomförde kommunerna en inventering över näringslivets kompetensförsörjnings- och rekryteringsbehov. Nu är det dags för en uppföljning.

Enkäten skickas ut till över 1 500 företag och urvalet har gjorts för att dra slutsatser utifrån branschtillhörighet, storleksklass och geografi. Svaren från enkäten behandlas helt anonymt och sammanställs sedan i en rapport där det inte går att identifiera enskilda företag.

Rapporten blir ett underlag för kommunernas arbete med kompetensförsörjning och ska bidra till att stärka det regionala näringslivets konkurrenskraft. Den kommer också att presenteras i olika näringslivsforum och även att finnas tillgänglig på nätet.

Svara på undersökningen via easyresearch