Så tycker företagarna om företagsklimatet i Helsingborg

Den nationella rapporten Öppna Jämförelser Nöjd-Kund-Index är nu klar. Helsingborgs stads totala Nöjd-Kund-Index hamnar på 69, vilket är en förbättring med en enhet sedan 2014.

Resultatet varierar mellan de olika områdena i undersökningen, med en sämre utveckling för bygglov (-1), markupplåtelse (-2) men en positiv utveckling för brandtillsyn (+5), livsmedelstillsyn (+3) och miljö- och hälsoskydd (+4). Serveringstillstånd ligger kvar på 2014 års resultat. Undersökningen visar också att företagarna i Sverige anser att effektivitet, rättssäkerhet och bemötande är viktigast.

Som helhet får Helsingborgs stad ett något lägre värde, 69, än genomsnittet bland kommunerna som deltog i undersökningen. NKI-skalan går från 0-100. Under 62 ses som ett lågt betyg, mellan 62-69 som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg.

Helsingborgs stad har sedan 2011 arbetat aktivt för att förbättra resultatet i NKI, främst genom att förenkla och förbättra kommunens kontakter med företag. Under 2015 genomförde en konsultfirma 200 intervjuer för komma närmare kärnan i företagens synpunkter på den kommunala handläggningen. Resultatet har bearbetats av en grupp och lett till nya förbättringsförslag.

Under 2016 genomförde staden en gemensam utbildningsdag för samtliga handläggare för att skapa ett gemensamt arbetssätt. Kunskap om vad ”de andra” gör ska öka det gemensamma ansvaret för frågor som är viktiga för företagare.

När det gäller årets resultat måste det analyseras och användas för att förbättra servicen till företagen. Förbättringsområden ska kopplas till kommunens planer och mål för att öka fokus på service och företagsklimat.