Liten försämring av företagens betyg till Helsingborg

När Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner tappar Helsingborg från plats 23 till 29.

Helsingborg behåller sin goda position bland större kommuner. Men det egna resultatet visar att företagen tycker att företagsklimatet totalt sett försämrats något sedan förra årets mätning. Företagen rankar kommunens tillgång till IT- och telenät högst och är mest kritiska mot hur staden konkurrerar med företagen, men också medias attityder mot företag.

Vi tar självklart till oss de signaler som rankingen ger till vår kommunala organisations agerande. Ett bra företagsklimat handlar om att möta näringslivets behov och ha en hög kvalité på vår företagsservice. Vi fortsätter vårt arbete kring en serviceinriktad myndighetsutövning men också ett bredare samtal med företagen kring deras behov. Vi ska tillvarata Helsingborgs stads unika mervärden och tänker på alla aspekter som har betydelse för företag och företagare. Ett stabilt och bra företagsklimat kräver långsiktighet, uthållighet och ständiga förbättringar och arbetet är aldrig klart, säger Michael Fransson, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en attitydundersökning där det lokala näringslivet får svara på hur de upplever Helsingborgs företagsklimat. Enkätundersökningen gjordes under januari-april 2015 och besvarades av drygt 140 Helsingborgsföretagare.

Frågorna rör många aspekter på hur det är att vara företagare i staden och vilken bedömning företagarna gör av omgivningens attityd till företagande, liksom hur företagens behov av infrastruktur tillgodoses. Stadens upphandlingar samt service till företag är andra viktiga områden.

Helsingborgs stad bedriver ett målmedvetet förvaltningsöverskridande arbete för att utveckla företagsservicen. Införandet av en lotsfunktion är en del i det arbetet. Syftet är att göra det enklare för företag och få ett smidigt flöde genom kommunen.

– Konkurrensen mellan regioner och städer om företag är tuff. Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för att företag ska vilja etablera sig, men också stanna kvar och kunna växa. I Helsingborg arbetar vi målmedvetet för att skapa det bästa klimatet för företagsamma människor. En viktig del i det arbetet är att stadens medarbetare bemöter företag på ett bra sätt och primärt fokuserar möjligheter snarare än hinder, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Fakta
Årets ranking av kommunernas företagsklimat presenteras den 15 september. Rankingen baseras främst på enkätsvar från cirka 31 400 företag i Sverige, där företagen får besvara ett antal frågor om hur de upplever situationen för det egna företaget ur olika perspektiv. Bland annat tycker företagen till om kommunens service och attityd gentemot företagande och företag. Samtidigt vägs även fakta och statistik in rankingen som möjliggör jämförelser mellan landets kommuner, till exempel kommunernas utbildningsnivå, företagande och marknadsförsörjning, det vill säga den andel av hushållens inkomster som kommer från det privata näringslivet.

I Helsingborg skickades enkäten till 400 företag, svarsfrekvensen var 37 % (141 respondenter). Undersökningen gjordes under januari-april 2015.

Läs mer om företagsklimatets betydelse på svensktnaringsliv.se/foretagsklimat >

Läs resultatet av undersökningen på foretagsklimat.se >