Frågor och svar om NKI

Här kan du läsa frågor och svar kring NKI.

Vad är ÖJ – Företagsklimat?

En kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företag. Fem myndighetsområden berörs: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen bygger på analysmodellen Nöjd-Kund-Index, som är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet inom både privat som offentlig sektor. Modellen visar dels NKI (0-100) som är ett nöjdhetsmått, dels ett effektmått som visar vilken betydelse de olika serviceområdena har för den totala nöjdheten.

Mätningen görs från och med 2016 löpande och årligen med hjälp av en enkät. Ett urval av företag som haft ett avslutat ärende hos någon av myndigheterna får en webbenkät.

Hur många enkäter skickas ut till företagarna i Helsingborg?

Enkäten skickas till 904 företagare, som under 2016 hade ett aktivt ärende hos något av de fem berörda myndighetsområdena. Motsvarande antal 2014 var 1139.

Hur är svarsfrekvensen?

Svarsfrekvensen 44 % i Helsingborg och drygt 45 % totalt i SKL:s underlag. 2014 var svarsfrekvensen 60 % i Helsingborg och 60,5 % nationellt. Det innebär att 2016 svarade 398 Helsingborgsföretagare på enkäten, mot 687 vid förra mätningen. Lägre svarsfrekvens är en nationell utveckling.

Hur ser resultatet ut för Helsingborgs stad?

Helsingborgs stads totala Nöjd-Kund-Index (NKI) är 69, vilket är något sämre än medelvärdet för samtliga deltagande kommuner.

Resultatet är en ökning med en enhet från 2014 års undersökning. Resultatet är varierande mellan myndighetsområden, med en sämre utveckling för bygglov (-1), markupplåtelse (-2) men en positiv utveckling för brandtillsyn (+5), livsmedelstillsyn (+3) och miljö- och hälsoskydd (+4). Serveringstillstånd ligger kvar på 2014 års resultat.

Hur många företagare totalt medverkar i Insikt?

Nationellt fick 48 645 företag i 147 kommuner och samarbeten enkäten.

Vilka faktorer påverkar den slutgiltiga rankingen?

Avgörande för NKI är de tre frågorna:

–    Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?

–    Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?

–    Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?