Förbättrat betyg för Helsingborgs hantering av företagens myndighetsärenden

Helsingborgsföretagen är fortsatt positiva när de bedömer kommunens service utifrån sina myndighetskontakter. Det visar Sveriges kommuner och landstings rankning.  I rankingen bland drygt 200 kommuner klättrar Helsingborg från plats 102 till 96.

Resultatet från,  Öppen Jämförelse – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, visar att företagen anser att Helsingborgs stads myndighetshantering har förbättrats sedan förra mätningen. Och att trenden är positiv sedan mätningen startade 2011. Helsingborgsföretagen är mest nöjda med myndigheternas bemötande och minst nöjda med information. Kompetens, effektivitet samt rättssäkerhet är särskilt viktiga områden för företagen.

– Ett bra företagsklimat handlar om att möta näringslivets behov. Kvalitén på den service vi ger företagen är viktig. Särskilt glädjande är att vårt arbete kring ett professionellt och serviceinriktat bemötande märks hos företagen. Vi har en utmaning i företagens synpunkter kring effektivitet, där vi måste väga företagens krav mot andra intressenters. Men det finns mycket mer att göra för ett serviceinriktat myndighetsarbete. Ett stabilt och bra företagsklimat kräver påhittighet, långsiktighet och uthållighet, säger Michael Fransson, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

Näringslivsfrågor är inte isolerade från andra frågor. I omvärlden pågår omvälvande förändringar till följd av bland annat digitalisering, teknikutveckling och globalisering. Kraven från invånare och företag på oss växer i takt med utvecklingen på andra serviceområden. Ett bra företagsklimat har stor betydelse för den lokala och regionala utvecklingen.

– Arbetet för ett bättre företagsklimat är en angelägenhet för hela staden eftersom fler i arbete stärker förutsättningarna för god service och hög kvalitet på skolor, vård och omsorg. Det är vårt gemensamma arbete och de starka insatser som gjorts ute på förvaltningarna, vi ser i företagens omdömen, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Helsingborgs stad bedriver ett målmedvetet förvaltningsöverskridande arbete för att utveckla företagsservicen. Införandet av en Lotsfunktion är en del i det arbetet. Syftet är att göra det enklare för företag och få ett smidigt flöde genom kommunen.

Fakta om undersökningen

Frågorna  som ligger till grund för rankingen rör hur företagarna bedömer stadens service inom sex olika myndighetsområden: bygglov, markupplåtelse, brandtillsyn, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.  Enkätundersökningen gjordes under februari-april 2015 och besvarades av drygt 650 Helsingborgsföretagare. I Helsingborg skickades enkäten till 1139 företag, svarsfrekvensen var 60 % (687 respondenter). Undersökningen gjordes under februari-april 2015.

Läs mer på SKL.se >