Villkor

Från den 1 juli 2009 infördes kommunal bidragsskyldighet till fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet – en barnomsorgspeng.

Systemet innebär att alla anordnare är att betrakta som enskilda huvudmän, som ska godkännas av Helsingborgs stad för att vara berättigade till bidrag från staden. Godkännande ska sökas hos Barn – och utbildningsnämnden och beviljas under förutsättning att verksamheten uppfyller och upprätthåller vid var tid gällande villkor. Anordnare ska vara ansluten till stadens avgifts- och kösystem. Detta innebär att anordnaren ska ta emot de barn som enligt stadens kösystem ska placeras. Erhållet godkännande av enskild som huvudman får inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person. Om verksamhet helt eller delvis flyttas eller ändras ska nytt godkännande sökas. Om villkoren ej längre uppfylls eller verksamheten på annat sätt uppenbarligen missköts kommer godkännandet samt rätten till bidrag att återkallas.

Huvudmannaskap

Anordnare av förskola/fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ska vara registrerad för F-skatt, som i egenskap av huvudman bär ansvar för:

 • att verksamheten fortlöpande överensstämmer med dessa villkor
 • att fullgöra arbetsgivaransvaret
 • att skatter och sociala avgifter inlevereras
 • att erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande finns

Lagar och regler

anordnaren ska driva verksamhet i enlighet med:

 • skollagen, socialtjänstlagen och andra tillämpliga lagar och förordningar
 • FN:s barnkonvention
 • tillämpliga läroplaner
 • målprogram för Helsingborgs Stad

Verksamhetens omfattning

Verksamhet kan bedrivas i form av:

 • förskola för barn 1-5 år
 • fritidshem för barn i förskoleklass tom vårterminen det år barnet fyller 13 år
 • annan pedagogisk verksamhet för barn 1 år t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år

Samtliga verksamhetsformer förutsätter att inskrivning av barn skall ske i enlighet med stadens principer för att erhålla och utnyttja plats samt att avgift betalas till Helsingborgs stad. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Verksamheten ska vara tillgänglig för barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling enligt Skollagen.

Öppethållande

Verksamheten ska hållas öppen varje vardag minst 11 månader per år. Därutöver får verksamheten stängas under högst 4 enstaka dagar per år. Vid stängning är anordnaren skyldig att tillhandahålla omsorg för föräldrar som ej har möjlighet att själva ordna tillsyn.

Information om stängning av verksamheten ska vara skriftlig och lämnas till föräldrar i god tid före planerad stängning.

Anordnarens öppettider ska fastställas utifrån vårdnadshavares behov och verksamhetens utformning.

Bidrag för verksamhetens bedrivande

Barn – och utbildningsnämnden fastställer årligen bidragsnivåer för i verksamheten inskrivna barn. Bidraget är avsett att täcka samtliga verksamhetens kostnader inklusive lokalkostnader. Om ett barn vistas i flera olika verksamheter kommer en fördelning av bidraget att ske. I de fall ett barn deltar i mer än en verksamhet fastställs en huvudverksamhet och en kompletterande verksamhet för barnet. Dessa ersätts med olika bidrag. Ersättningen till huvudverksamhet reduceras med belopp motsvarande utbetalningen till kompletterande verksamhet.

Bidrag utbetalas endast för barn som enligt Helsingborgs stads riktlinjer är berättigade till plats.

För barn i behov av särskilt stöd kan tilläggsbelopp sökas hos Barn – och utbildningsnämnden, enligt samma principer som gäller för stadens egen verksamhet.

Bidraget utbetalas, i enlighet med vid var tid inom skol- och fritidsförvaltningen gällande betalningsrutiner.

Föräldraavgift

Föräldraavgiften tas in av Helsingborgs stad i enlighet med av staden beslutad taxa. Rätten till bidrag upphör om placeringen avslutas p g a av att föräldrar inte betalar avgift i enlighet med gällande taxa.

Personal

I förskola skall finnas legitimerad förskollärare. Utöver förskollärare får det i undervisningen finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.

I fritidshem får det utöver lärare eller förskollärare i undervisningen finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. I annan pedagogisk verksamhet ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Anordnare ska tillse att all personal inom verksamheten är medveten om och iakttar gällande regler om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Anordnaren ska tillse att samtlig personal som erbjuds anställning inom verksamheten före anställning påbörjas lämnar ett – högst ett år gammalt – registerutdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister.

Lokaler

Verksamhetens lokaler ska vara lämpliga för verksamheten. Därutöver är anordnaren skyldig att tillse att lokalen omfattas av erforderliga tillstånd såsom bygglov, godkännande från Miljönämnd samt godkännande från brandskyddsmyndighet m fl.

Tillsyn

Verksamheten står enligt Skollagen under tillsyn av den kommun där den bedrivs. Staden har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Uppföljning

Anordnaren ska delta i Barn – och utbildningsnämndens uppföljnings- och utvärderingsarbete enligt nämndens utvärderingsplan. Däri ingår bland annat att redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete i enlighet med nämndens önskemål samt att tillhandahålla de uppgifter som nämnden behöver för uppföljning och utvärdering eller för redovisning till andra myndigheter eller instanser. Anordnaren ska högst 6 månader efter verksamhetsårets utgång tillställa nämnden verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

Klagomålsrutiner

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Informationen om rutinerna skall göras tillgängliga för vårdnadshavarna.

Försäkring

Anordnaren ska tillse att personal, barn och lokaler omfattas av erforderligt och för verksamheten sedvanligt försäkringsskydd. Anordnaren ska också teckna ansvarsförsäkring.

Återkallande av godkännande samt avveckling av verksamhet

Avveckling av verksamhet kan ske dels på initiativ av anordnaren och dels på initiativ av Barn – och utbildningsnämnden.

Barn – och utbildningsnämnden kan återkalla godkännande och rätt till bidrag om villkoren ej längre uppfylls eller om verksamheten uppenbarligen missköts. Likaså äger nämnden rätt att återkalla godkännande och rätt till bidrag om anordnaren försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant obestånd att huvudmannen inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden.

Godkännande blir automatiskt ogiltigt om anordnare ej kommit igång med verksamhet ett år efter att godkännande beviljats eller verksamheten legat nere under ett år.

Anordnaren ska med så lång framförhållning som möjligt skriftligen informera nämnden om planerad avveckling av verksamheten. Detsamma gäller för betydande förändringar i verksamhetens inriktning och omfattning.

Giltighet

Dessa villkor för godkännande och rätt till bidrag som fastställts av barn-  och utbildningsnämnden gäller från och med den 5 september 2011. .

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (PDF)