Ansökan

Vid start av enskild förskola ansöker man om att bli godkänd med rätt till bidrag  i enlighet med bifogade dokument och ansökningsblankett. Ansökan görs till skol- och fritidsnämnden. Godkännandet  gäller från och med det datum nämnden beslutat om detsamma, men upphör att gälla om man inte har kommit igång inom ett år.

Skola

Vid start av skola ansöker man hos Skolinspektionen. Nedan finns dokument som beskriver ansökningsprocessen.

Ansök