Egenkontroll för skolor och förskolor

Varje skola och förskola måste ha ett program för egenkontroll. Detta för att miljöförvaltningen ska kunna kontrollera att miljön på skolan är bra för barn och elever.

Miljöförvaltningen i Helsingborg gör återkommande besök på förskolor, skolor, fritidsgårdar och fritidshem. Vi kontrollerar bland annat hur egenkontrollen fungerar.

Egenkontrollen är ett kvalitetssäkringssystem för att du som rektor eller föreståndare ska se till att elever och personal inte ska må dåligt. Egenkontrollen är en garanti till barn och föräldrar att verksamheten förebygger hälsorisker och miljöpåverkan.

Radonmätning i nya och befintliga lokaler

Miljöförvaltningen anser att radonhalten ska mätas i alla undervisningslokaler. Mätningen gör man under hösten och vintern – någon gång mellan oktober och april. I samband med detta är det möjligt att beställa radondosor via stadens e-tjänst.

Miljöförvaltningen har redan mätt radonhalten i nästan alla lokaler som används för befintlig skol- eller förskoleverksamhet. Endast 1 procent av lokalerna har haft radonhalter över riktvärdet 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Läs hela rapporten om radon i undervisningslokaler (pdf 108 kB).

Här kan du läsa mer om radon. Om du vill ha uppgifter om mätresultat eller är osäker på om det har gjorts en radonmätning i en speciell lokal är du välkommen att kontakta oss på Helsingborg kontaktcenter.

Infektioner bland förskolebarn

Barn som går på förskola har mer infektioner, framför allt luftvägsinfektioner än barn som vistas hemma. Av luftvägsinfektionerna kan 20–30 procent knytas till förskolevistelsen.

Spridningen av infektioner i småbarnsgrupper går inte att undvika helt, men med kunskap om smittvägar och sätt att bryta dem kan du minska risken för smittspridning. Läs mer om hur du kan förhindra smittspridning (pdf 141 kB).