Skolor och förskolor

Planerar du att starta en ny förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem eller fritidsgård? Innan du startar måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Din anmälan ska vara skriftlig och innehålla ritningar, tekniska beskrivningar och beskrivning av verksamheten. Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter det att du har lämnat in din anmälan, om inte miljöförvaltningen bestämmer något annat. Även du som planerar att utöka en befintlig verksamhet med nya lokaler ska informera miljöförvaltningen. Samma blankett används både när du startar en verksamhet och när du utökar en befintlig.
Ladda ner blanketten Lokaler för barnomsorg och undervisningsverksamhet (anmälan och utökning).

Tillsyn och viktiga bestämmelser

Det är vi på miljöförvaltningen som har hand om tillsynen. I samband med din anmälan kan vi hjälpa till med information men även lämna synpunkter på till exempel ventilation, ljudnivå och hygieniska krav.

Det finns ett flertal viktiga bestämmelser och rekommendationer som gäller utformningen av skol- och förskolelokaler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
Läs mer om miljö och hälsa i undervisningslokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mot bakgrund av att det under de senaste åren kommit in ett flertal anmälningar om etablering av nya skolor och förskolor med tveksam lokalisering har miljöförvaltningen tagit fram egna riktlinjer för hantering av dessa ärenden. Observera att avsnitten som handlar om utemiljö och störningar från väg- och järnvägstrafik är inaktuella. Med anledning av detta håller samtliga av riktlinjerna på att revideras.

Läs mer om stadens riktlinjer för nyetablering av barnomsorgs- och undervisningslokaler (pdf 157 kB).

I vissa fall kan vi förbjuda en verksamhet om lokaliseringen eller lokalen är olämplig.