Solarier

Om du tänker starta en solariesalong i Helsingborg måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Det är miljöförvaltningen som utför tillsynen av solarierna i Helsingborg, medan Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram regler och föreskrifter. Dessa innebär krav på att kunderna som solar får rätt information, men också på att rätt utrustning används. Du som verksamhetsutövare är skyldig att följa föreskrifterna, som du hittar på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. De innebär bland annat att din verksamhet ska uppfylla följande krav:

Anmälningsplikt

Den som har för avsikt att öppna solarium ska anmäla detta till miljöförvaltningen senast sex veckor före öppning. Här kan du anmäla att du vill öppna solarium.

Om verksamheten upphör, flyttar, byter ägare eller om större förändringar görs i verksamheten ska även detta anmälas till miljöförvaltningen.

Lysrör

Från och med den 1 januari 2015 ska solarielysrör vara märkta med ekvivalenskod och solariebäddarna i sin tur med ett ekvivalenskodsintervall. Det innebär att solarielysrör som saknar ekvivalenskoder inte kommer att vara godkända. Lysrören måste ha ekvivalenskoder med X- och Y-värden som ligger inom bäddens intervall.

Exponering och säkerhet

Solariet ska vara placerat eller avskärmat så att människor inte får strålning på sig oavsiktligt.

Det är viktigt att informera kunderna om hur de bör sola, beroende på vilken hudtyp de har. Tillverkarens exponeringsschema med anvisningar ska finnas väl synligt för den som ska använda solariet.

Affischen ”Råd för att skydda din hälsa” ska sättas upp på eller intill:

  1. Varje solarium som upplåts till allmänheten.
  2. Plats där betalning eller bokning för solning sker.
  3. Plats där ett för kunden individuellt anpassat solningsschema upprättas.

Affischerna ska minst ha formatet A3, vara i färg och vara placerade så att de är väl synliga för den som ska använda solariet.

Klicka här för att ladda ner affischen på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Obemannade solarier

För att minska risken för skador får kunder som besöker ett obemannat solarium sola som längst 15 minuter. Därför är det viktigt att strömmen till lysrören stängs av automatiskt efter 15 minuter. Bädden ska också ha ett extra tidur eftersom det inte ska vara möjligt att sola längre tid än en kvart. Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje kund och glasögonen ska uppfylla svensk standard SS-EN 60335-227:2010.

Obemannade solarier ska informera sina kunder om reglerna genom att använda miljöförvaltningens informationsblad ”Du vill sola säkert”.

Klicka här för att ladda ner miljöförvaltningens informationsblad som ska sättas upp på alla obemannade solarier.

Det är inte tillåtet för verksamheten att sälja kosmetiska eller hygieniska produkter som är tänkta att använda innan solning och som kan förstärka den ultravioletta strålningens verkningar. Här ingår alla produkter som uppges bidra till att huden blir brun via marknadsföring eller märkning.