Tandvårdsklinik

En tandvårdsklinik är enligt miljöbalken en miljöfarlig verksamhet. Du som driver en sådan ska ha tillräcklig kunskap om miljö- och hälsoeffekterna. Det innebär bland annat att du är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö.

Eftersom tandvården orsakar utsläpp av kvicksilver till avloppsnätet (till exempel vid urborrning av amalgam) är det viktigt att du vidtar effektiva åtgärder mot kvicksilverutsläpp. Du bör även informera fastighetsägaren om att avloppsrören kan vara förorenade, så att inte ägaren utför åtgärder i fastigheten som ger spridning av kvicksilver, exempelvis spolning av avloppsledningarna.

Informera miljöförvaltningen om din verksamhet

Miljöförvaltningen har ansvar för miljötillsynen av tandvårdsklinikerna i Helsingborg. Även om det inte är krav enligt miljöbalken så är det bra om du meddelar oss om att du driver en sådan verksamhet.

Krav på tandläkarmottagningar enligt miljöbalken

Amalgamavskiljare

Alla tandvårdskliniker som avlägsnar eller slipar på amalgamfyllningar ska ha en godkänd amalgamavskiljare dels vid behandlingsstolen, dels ansluten till den vask där rengöring av utrustning sker. Avskiljarna ska tömmas av godkänd entreprenör vid behov eller minst en gång per år. Skötselinstruktioner ska finnas.

Fördiska instrumenten

Innan maskindisk ska instrument och dylikt som kan vara förorenade av amalgam eller kvicksilver fördiskas vid vask som försetts med amalgamavskiljare.

Töm vattenlåset

Vattenlås på tvättställ i behandlingsrum, steril och patienttoalett bör tömmas minst vart femte år, och avfallet tas omhand som farligt avfall.

Hantering av farligt avfall

Visst avfalls ska hanteras som farligt avfall, exempelvis utdragna tänder med amalgam, amalgamförorenat engångsmaterial och smittförande avfall. Den som transporterar eller tar hand om det farliga avfallet ska ha särskilt tillstånd till detta. Du som lämnar farligt avfall har ansvar för att kontrollera att transportören har giltigt tillstånd.

Sanering av avloppsledningar

Om du lägger ner din tandvårdsklinik eller säljer den har du ansvar för att kvicksilverförorenade avloppsledningar saneras. Du måste anmäla saneringen i förväg till miljöförvaltningen, senast sex veckor innan. Detsamma gäller om du ska spola eller på annat sätt sanera kvicksilverförorenade avloppsledningar medan din verksamhet är igång.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för att anmäla sanering av avloppsledningar.