Förorenad mark

Förr i tiden var det inte helt ovanligt att man grävde ned giftigt avfall i marken. Om du behöver sanera eller efterbehandla förorenad mark ska du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Många köpare och säljare av fastigheter låter numera utföra markundersökningar i industriområden. Om behovet av sanering är stort minskar intresset för exploatering, framför allt i områden som inte är attraktiva i övrigt. Miljöförvaltningen handlägger årligen cirka 40 ärenden som rör kontroll av markföroreningar.

I vissa fall finns det risk att föroreningar sprider sig när man sanerar marken eller om man sanerar kvicksilverförorenade avloppsledningar från nedlagda tandläkarpraktiker.

Informera miljöförvaltningen om förorening på en fastighet

Om du har funnit föroreningar ska du meddela detta till miljöförvaltningen. Detta ska du göra oavsett om området tidigare har ansetts som förorenat.

Använd vår e-tjänst för att informera miljöförvaltningen
Ladda ner blankett för att informera miljöförvaltningen

Anmäl sanering till miljöförvaltningen

Innan du vidtar en åtgärd för att efterbehandla mark, vatten, byggnad eller anläggning, eller börjar sanera förorenad mark behöver du anmäla detta till miljöförvaltningen.

På den här sidan kan du ladda ned blanketten för efterbehandling av förorenat område.