Lagar, förordningar och hjälpmedel

I Sverige är miljöbalken den viktigaste delen av miljölagstiftningen. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Det är i miljöbalken som det anges att verksamheter ska ha en egenkontroll.

Du som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd som kan innebära en risk för att omgivningen påverkas, ska löpande kontrollera verksamheten så att omgivningen inte utsätts för olägenheter eller skada (26 kap. 19 § miljöbalken).

I miljöbalken ingår bland annat de allmänna hänsynsreglerna (2 kap.). De allmänna hänsynsreglerna ska du som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd alltid uppfylla. Hänsynsreglerna säger bland annat att du ska vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att motverka olägenhet eller skada till följd av verksamheten och att du ska använda den bästa teknik som finns att tillgå. Hänsynsreglerna säger också att om det är möjligt så ska kemiska produkter bytas ut mot produkter som är mindre farliga och du ska hushålla med råvaror och energi.

Miljöbalken (SFS 1998:808) och annan lagstiftning hittar du på Rättsnätets webbplats.

Utöver miljöbalken finns det fler regler som du måste ha kunskap om. Nedan följer några som du kan ha nytta av att titta särskilt på när du ska göra din egenkontroll.

Handbok 2001:3 Egenkontroll – en fortlöpande process

Innehåller grunderna för egenkontroll enligt miljöbalken. Handboken kan beställas på Naturvårdsverkets webbplats..

Egenkontroll för C-verksamhet – Faktablad

Här beskrivs en metod att arbeta med egenkontroll. Faktabladet vänder sig i första hand till C-verksamheter, det vill säga verksamheter som är anmälningspliktiga, men även andra kan ha nytta av det. Syftet är att hjälpa både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare att tolka och förstå miljöbalkens krav på egenkontroll och vad den kan användas till. Faktabladet kan laddas ned gratis på Naturvårdsverkets webbplats.

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901)

Innehåller bestämmelser om egenkontroll. Gäller för alla tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter.

Avfallsförordningen (SFS 2011:927)

Innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall, inklusive farligt avfall, ska hanteras. I en bilaga till förordningen finns förteckning av avfall.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Innehåller bland annat regler om förpackningars utformning, varuinformationsblad och bekämpningsmedel. I Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) finns regler för klassificering och märkning av kemiska produkter. Mer information finns på Kemikalieinspektionens webbplats.