Kunskapskrav

Du som driver ett företag är skyldig, enligt miljöbalken, att skaffa dig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten eller de åtgärder som måste vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

Det är viktigt att dela upp ansvaret för egenkontrollen inom företaget. Det innebär att de som har ansvar för något också måste ha kunskap, befogenhet och resurser (tid, pengar och personal) för att kunna vidta de åtgärder som krävs.

Ett exempel är avfallshantering. Den som har ansvar för förvaringsutrymmet, avhämtning och så vidare, ska känna till vilka regler som gäller för detta. Den som har kompetens vet också vilka skyddsåtgärder som kan användas. Det kan till exempel gälla val och utformning av utrymme och inköp av rätt förvaringskärl.

Se till att egenkontrollen blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Det kan vara bra att samordna egenkontrollen med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, ett miljöledningssystem eller andra liknande ledningssystem som kan finnas på företaget.