Detta bör egenkontrollen innehålla

Nedan finns ett antal förslag till vad en egenkontroll kan innehålla. Observera att egenkontrollen ska anpassas till varje enskild verksamhet. Därför kan din egenkontroll behöva innehålla fler eller färre punkter.

Ladda ner informationsblad om egenkontroll (pdf, 419 kB)

  • Sammanställning av aktuella bestämmelser: En sammanställning över de bestämmelser och myndighetsbeslut som berör verksamheten. Samtliga bestämmelser och beslut i sammanställningen ska finnas tillgängliga.
  • Fastställd ansvarsfördelning: En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret inom miljöområdet.
  • Kompetens: Personalen ska ha tillräcklig kompetens och kunskap om verksamhetens hälso- och miljöpåverkan och hur denna kan minskas.
  • Dokumentation: Dokumentation som visar att egenkontrollen utförs.
  • Rutiner för kontroll av utsläpp: Rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, vatten, mark eller annat som kan påverka människa eller miljö.
  • Rutiner för kontroll av utrustning: Rutiner för att löpande kontrollera att utrustning och liknande för drift och kontroll hålls i gott  skick så att påverkan på miljön minimeras.
  • Rutiner för riskbedömning: Rutiner för att löpande och systematisk identifiera och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Rutiner vid driftstörningar och hur dessa ska hanteras.
  • Förteckning över skadliga kemiska produkter: Förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt. Förteckningen ska minst innefatta produktens namn, omfattning och användning av produkten samt produktens klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet.Läs mer om kemikalieförteckningar här.