Skriftlig anmälan

En anmälan ska alltid göras skriftligt och lämnas in i två exemplar till miljönämnden. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som miljönämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. I vissa fall ska anmälan också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Gå vidare för att ladda ned blankett för att anmäla miljöfarlig verksamhet
(Du hittar blanketten under rubriken “Miljö och livsmedel”)

Du måste lämna in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten anläggs, påbörjas eller ändras. Denna tid behövs för att miljönämnden ska hinna höra alla berörda och göra sin bedömning.