Så handläggs ditt ärende

Efter att din anmälan har kommit in till miljönämnden skickas ett exemplar för kännedom till länsstyrelsen. Om något fattas i din anmälan får du en begäran om att komplettera denna. Ibland gör miljönämnden ett tillsynsbesök på plats.

De myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha ett intresse av saken ges tillfälle att lämna sina synpunkter. Det kan ske antingen genom ett samrådsmöte, en annons, ett särskilt utskick eller via telefon.

När miljönämnden har hanterat anmälningsärendet får du ett beslut från nämnden. Beslutet kan antingen vara ett förbud, ett föreläggande om att du måste vidta vissa försiktighetsåtgärder eller en underrättelse om att ärendet inte föranleder någon särskild åtgärd från miljönämndens sida. Du har möjlighet att överklaga beslutet.