Försäljning av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel ska vara rätt märkta enligt de bestämmelser som gäller när de säljs. Företagen som tillverkar och importerar växtskyddsmedlen har ansvar för att klassificera och märka dem, men den som säljer produkterna i sin butik har också ett ansvar för att märkningen är korrekt. 

Butiken behöver också känna till när det krävs barnskydd och kännbar varningsmärkning, samt veta vilka kemikalier som kräver tillstånd för att få säljas. Mer information om vilka regler som gäller kan fås av miljöförvaltningen eller via Kemikalieinspektionens webbplats.

Giltigt utbildningsbevis

Från och med den 26 november 2015 måste det finnas någon som innehar ett giltigt utbildningsbevis hos den som tillhandahåller växtskyddsmedel på marknaden. Den som har utbildningsbeviset måste finnas tillgänglig vid försäljningen för att kunna svara på frågor om användningen av medlet, hälso- och miljörisker vid användningen samt åtgärder för att hantera dessa risker. Ett utbildningsbevis kan fås efter att man deltagit i en särskild utbildning med godkänt resultat. På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om utbildningen och hur du anmäler dig.

Den som överlåter växtskyddsmedel till icke yrkesmässiga användare ska lämna information om de risker för människors hälsa och miljön som användningen av växtskyddsmedel är förenad med, särskilt om faror, exponering, korrekt lagring, hantering, spridning och säkert bortskaffande samt om lågriskalternativ.

Den som överlåter växtskyddsmedel i klass 1 eller 2 måste försäkra sig om att kunden har tillstånd att använda medlen eller har någon hos sig som har det, eller att den som avser överlåta medlet vidare har någon hos sig med giltigt utbildningsbevis.