Växtskyddsmedel

När du ska sprida bekämpningsmedel på lantbruksmark inom ett vattenskyddsområde eller på gårdsplaner måste du i de flesta fall ha tillstånd från miljönämnden. Här kan du läsa vilka krav som ställs och ladda ner ansökningsblanketten.

Spridning inom vattenskyddsområde

Du ska lämna in din ansökan i god tid, gärna två månader innan du planerar att sätta igång. Du får inte sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde innan du fått ditt tillstånd. Du kan söka tillstånd för ett eller flera år i taget.

Blanketten för att söka tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel hittar du här.

Spridning på gårdsplaner

Även inom andra områden behöver du ha tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. Detta gäller exempelvis om du vill bekämpa ogräs på din grusade gårdsplan eller på hårdgjorda ytor. I andra fall kan du behöva lämna in en anmälan om spridningen. Läs mer om anmälan och tillstånd.

Användningsbevis istället för behörighetsbevis

Om du ska använda växtskyddsmedel som tillhör klass 1 eller 2 måste du ha ett särskilt användningstillstånd. Tidigare kallades detta behörighetsbevis. Precis som tidigare måste du gå en särskild utbildning för att kunna få ett användningstillstånd. Du som har ett befintligt behörighetsbevis anses ha ett användningstillstånd. Läs mer om Länsstyrelsens utbildningar.

Fasta skyddsavstånd

Numera är det krav på att du vid spridning utomhus håller vissa fasta skyddsavstånd, exempelvis till öppna diken och vattendrag. Det är även krav på att du ska hålla vissa fasta skyddsavstånd vid exempelvis påfyllning och utvändig rengöring av sprutan. Du kan läsa mer om vilka avstånd det är som gäller i de nya föreskrifterna om växtskyddsmedel eller kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Du måste dokumentera spridningen

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska du dokumentera varje användning och ange vilka skyddsavstånd du hållit vid spridningen om den skett utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som du vidtagit vid spridningen samt i vilket syfte du använt växtskyddsmedlet. Tänk på att du måste dokumentera spridning även av klass 3-medel. Jordbruksverket kommer att utforma närmare föreskrifter om kravet på dokumentation som beräknas träda ikraft under 2016.

Om du yrkesmässigt sprider biocidprodukter ska du dokumentera de åtgärder som vidtas för att uppnå syftet med bekämpningen. Av dokumentationen ska framgå för vems räkning spridningen har skett, syftet med bekämpningen, biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukter som använts vid spridningen, tidpunkt och plats för spridningen och vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits för att skydda människors hälsa och miljön. Dokumentationen ska sparas i tre år.

Funktionstest av utrustningen

Från och med 26 november 2016 ska all utrustning för spridning av växtskyddsmedel i Europa vara funktionstestad för att få användas. Jordbruksverket kommer att utforma hur de obligatoriska funktionstesten ska ske i Sverige och bestämma vilka spruttyper som får undantas från krav på funktionstest. Du kan läsa mer om funktionstesten på Jordbruksverkets webbplats där det även finns en lista med godkända funktionstestare.

Var kan jag få mer hjälp?

Säkert Växtskydd är en informations- och utbildningskampanj som syftar till att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i svenskt jordbruk. På Säkert Växtskydds webbplats hittar du information och broschyrer om säker hantering av växtskydd.