Växtodling på friland och djurhållning

Du som har en gård med växtodling, djurhållning eller ett företag med annan frilandsodling kan få hjälp av miljöförvaltningen när det gäller frågor om miljö, tillstånd och regler för hantering av kemikalier, växtnäring och avfall. Här hittar du mer information om vad som gäller.

Miljöförvaltningens tillsyn

Miljöförvaltningen ansvarar för tillsynen på lantbruk och odlingar på friland. Tillsynen utgår från miljöbalken och andra föreskrifter. Vid ett tillsynsbesök kontrollerar vi din verksamhet under en rundvandring och granskar din dokumentation. Vårt besök kan vara inbokat eller oanmält. På plats kan vi bland annat kontrollera hur du hanterar gödsel, avfall eller växtskyddsmedel och hur din egenkontroll fungerar.

Spridning av växtskyddsmedel

När du ska sprida växtskyddsmedel på lantbruksmark inom ett vattenskyddsområde, eller på gårdsplaner måste du i de flesta fall ha ett tillstånd från miljöförvaltningen. I några fall räcker det med att du anmäler spridningen. Reglerna ska förhindra att användningen av bekämpningsmedel skadar människor och egendom, eller försämrar kvaliteten hos yt- och grundvatten.

På gårdsplaner och hårdgjorda ytor

  • Du behöver i de flesta fall söka tillstånd för att sprida växtskyddsmedel på din grusade gårdsplan eller på andra hårdgjorda ytor, exempelvis kring dina ekonomibyggnader. I några andra fall kan du istället behöva lämna in en anmälan om spridningen.

På lantbruksmark inom vattenskyddsområde

  • Inom stora delar av våra tre vattenskyddsområden i Helsingborgs kommun krävs tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. Du ska lämna in din ansökan om tillstånd i god tid, gärna två månader innan spridningen. Du får inte sprida växtskyddsmedel innan du har fått ditt tillstånd, och du kan söka tillstånd för ett eller flera år i taget.

Läs mer om vilka områden och tillfällen som kräver tillstånd eller anmälan.

Använd stadens e-tjänst för att göra din ansökan eller anmälan. När du fyller i uppgifter om spridningen i e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn. Kontakta din bank för att få hjälp att börja använda e-legitimation. Du kan också ladda ner en blankett som du sedan fyller och skickar till miljöförvaltningen. Om du behöver söka tillstånd för eller anmäla spridningen beror på var du ska sprida och vilket medel du använder.

Spridning av växtskyddsmedel

Säkert Växtskydd är en informations- och utbildningskampanj förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i svenskt jordbruk. På kampanjens webbplats hittar du mer information om hur du hantera växtskyddsmedel på ett säkert sätt.

Djurhållning

Om ditt lantbruk har många djur kan du behöva anmäla verksamheten till miljöförvaltningen. Om du ska anmäla djurhållningen eller inte beror på hur många djurenheter du har.

Mer än 100 djurenheter
Om din djurhållning hat över 100 djurenheter ska du anmäla verksamheten till miljöförvaltningen.

Mer än 200 eller 400 djurenheter
Om du har mer än 400 djurenheter av nötdjur eller plats för mer än 200 djurenheter för grisar eller fjäderfä så ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Hantering av kadaver
För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Läs mer hantering av kadaver på Jordbruksverkets webbplats.

Om djur far illa
Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet i Skåne. Om du misstänker att djur blir vanvårdade och far illa, ska du kontakta Länsstyrelsen.

Gödselhantering

Om du ska sprida gödsel i närheten av mark som är detaljplanerad, så kan du behöva söka tillstånd hos miljöförvaltningen. Du behöver också känna till vilka olika regler som finns för lagring av gödsel.

Lokala föreskrifter för spridning av gödsel
Ska du sprida stallgödsel, slam eller andra organiska gödselmedel inom och närmare än 100 meter från ett detaljplanerat område inom Helsingborgs kommun (karta), så måste du söka tillstånd hos miljöförvaltningen. Hur du ansöker står längst ner på sidan om de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. Samma gäller inom de tätbebyggda områdena som är markerade på kartbilagorna 2A och 2B i föreskrifterna.

Nationella regler för spridning av gödsel
Gödselspridningen är reglerad i Sverige. Hela Helsingborgs kommun ligger inom nitratkänsligt område vilket gör att det är förbjudet att sprida gödsel under vissa perioder och väderförhållanden. Men i några fall går det att söka dispens från bestämmelserna. Dispens söker du hos miljöförvaltningen via stadens e-tjänst.

Regler för lagring av gödsel

Lagringsutrymmet ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i omgivningen. Om du har fler än tio djurenheter ska lagringsvolymen motsvara en gödselproduktion på:

  • 8 månader om du har nötkreatur, hästar, får eller getter.
  • 10 månader vid annan djurhållning, till exempel grisar.
  • Om du har mellan två och tio djurenheter ska du kunna lagra 6 månaders gödselproduktion.

Läs mer om regler för gödselhantering på Jordbruksverkets webbplats.

Egenkontroll på ditt lantbruk

Alla verksamheter som kan påverka människors hälsa negativt eller skada miljön, ska enligt lag ha en fungerande egenkontroll. I ditt lantbruk handlar egenkontroll om hur du organiserar arbetet och skapar rutiner som gör att du kunna följa de lagar och regler som gäller. Miljöhusesynen med åtgärdsplan är ett bra verktyg för att följa upp egenkontrollen i alla lantbruk och frilandsodlingar.

För lantbruk som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken (länk) gäller mer omfattande krav, framförallt på dokumentation av egenkontrollen. Här är LRF:s stödmaterial för egenkontroll ett bra verktyg att utgå från för att klara kraven.

Sök stöd för din miljöinvestering

Förutom bidrag riktade direkt till jordbruket finns det även allmänna stöd som alla företag som gör en investering för miljön eller klimatet kan söka. Här kommer några exempel på stöd där verksamheter inom lantbruk och frilandsodling kan få råd och vägledning från Helsingborgs Stad.

Stöd för att anlägga våtmark
Är du markägare och intresserad av att anlägga en våtmark? Här finns information om att anlägga eller restaurera våtmarker i Helsingborg och ekonomiskt stöd för det.

Stöd för att installera solceller
Det finns ett statligt stöd för installation av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Läs mer om stödet hos Länsstyrelsen.

Kolla även in Helsingborgs stads solkarta för att se hur stor potential just ditt tak har att fånga solenergi.

Stöd genom kostnadsfri energi- och klimatrådgivning
Du som har ett mindre eller medelstort företag i Helsingborg kan få kostnadsfri energi- och klimatrådgivning om hur du kan minska din energianvändning och sänka dina energikostnader.

Läs mer om klimat-och energirådgivning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?