Utfasning

Helsingborgs stad arbetar för att verksamheter i staden ska minska användningen av farliga ämnen.

Helsingborgs stads miljöprogram står att industrins användning av farliga ämnen ska kartläggas mellan 2011 och 2015. Syftet med kartläggningen är att öka kunskapen om så kallade utfasningsämnen, riskminskningsämnen och prioriterade ämnen enligt vattendirektivet. Målet är att användningen av dessa ämnen ska upphöra eller ske på ett säkrare sätt än idag.

Du som arbetar med egenkontroll i en miljöfarlig verksamhet kan hjälpa oss med kartläggningen, genom att redovisa de kemikalier som företaget använder. Redovisningen av kemikalier kan du göra på den här blanketten (Excel-dokument 14 kB). I redovisningen ska det framgå:

Hjälpmedel i redovisningen

Som ett stöd i redovisningsarbetet kan du använda Prioriteringsguiden (PRIO) på Kemikalieinspektionens webbplats. Databasen delar in ämnen i utfasningsämnen och riskminskningsämnen. Utfasningsämnen har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. När det gäller riskminskningsämnen bör du se till att produkterna inte medför risker när de hanteras.

Även om ett ämne inte finns i PRIO-databasen så kan det räknas som ett utfasnings- eller riskminskningsämne. Här är en tabell som ger en översikt av ämnen som kännetecknar utfasnings- respektive riskminskningsämnen (pdf 80,9 kB).

Inom vattendirektivet finns en lista över kemiska ämnen som inom EU är prioriterade för åtgärder. Utsläppen av dessa ämnen ska minska och i vissa fall upphöra helt. Här finns en lista över dessa ämnen. (pdf 67,8 kB).

Kandidatförteckningen

Inom EU har man tagit fram en lista på ämnen som anses särskilt farliga, så kallade SVHC-ämnen, som står för Substances of Very High Concern. Listan kallas kandidatförteckningen. Ämnen som finns på denna lista påverkar människors hälsa och miljön. Ämnena kan till exempel vara cancerframkallande, skada arvsmassan, störa fortplantningsförmågan eller vara giftiga för miljön. Kandidatlistan uppdateras med nya ämnen två gånger om året och den senaste versionen finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Tillståndsämnen

Ämnen som finns på kandidatförteckningen kan bli föremål för tillståndsprövning enligt bestämmelserna i Reach. Det innebär att det kommer krävas tillstånd från EU-kommissionen för att få använda eller släppa ut ämnet.. Målet är att alla tillståndsämnen ska ersättas av miljövänligare alternativ eller tekniker.

Klicka här för att läsa mer på Kemikalieinspektionens webbplats