PCB

PCB är ett svårnedbrytbart ämne som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. Ämnet är skadligt för både människor och djur.

I Sverige finns det fortfarande fastigheter som har fog- och golvmassor som innehåller PCB. Det är därför viktigt att dessa inventeras och saneras bort från våra byggnader.

Du som äger en fastighet

Är byggnaderna på din fastighet byggda eller renoverade mellan åren 1956 och 1973? Då är du skyldig att göra en inventering avseende förekomst av PCB i fog- och golvmassor. Enligt den så kallade PCB-förordningen skulle denna ha varit utförd och redovisad för miljöförvaltningen senast den 30 juni 2008. Detta gäller dock inte en- eller tvåbostadshus.

Om det finns golv- eller fogmassor som innehåller mer än 500 mg/kg PCB måste dessa saneras bort. Tiderna för när saneringen skulle varit utförd beror bland annat på din fastighets taxeringskod och var fog- eller golvmassan använts.

Datumen för när saneringen skulle utförts är:

  1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969 och annat inte följer av 2 eller 3
  2. den 30 juni 2016, om:
    a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973
    b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973
    c) massan har använts inomhus, eller
  3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Om du missat att utför en inventering eller sanering på din fastighet bör du snarast kontakt miljöförvaltningen med uppgifter om när du avser påbörja inventering och sanering av din byggnad.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare gällande inventering och sanering av PCB (pdf 92 kB).