Om det händer en olycka

Det är den som ansvarar för eller utför växtskyddsarbetet som är skyldig att känna till hur olycksfall ska åtgärdas. För att kunna agera på rätt sätt och tillräckligt snabbt behöver du vara påläst innan olyckan sker.

Kontakta omedelbart Räddningstjänsten (112) och miljöförvaltningen, via Helsingborg kontaktcenter (042-10 50 00), om en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller riskerar att läcka ut.

Är det grundvattnet, en sjö, ett annat vattendrag eller en vattentäkt som riskerar att bli förorenat av växtskyddsmedel? Kontakta även då miljöförvaltningen så snart du kan.

Misstänker du att ett markområde blivit så förorenat att det finns risk för skada på egendomen? Kontakta då fastighetsägaren eller den som har rätt att använda marken.

Säkert Växtskydds webbplats finns mer information om hur du ska agera vid en olycka. Där finns även dekaler som du kan beställa eller skriva ut och som beskriver vad du ska göra vid spill, brand eller personolycka.