Dokumentera spridningen

Om du använder växtskyddsmedel eller biocider måste du dokumentera din användning. Dokumentationen ska sparas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Växtskyddsmedel

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska du dokumentera:

 • vilka skyddsavstånd du hållit vid spridningen om den skett utomhus
 • vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som du vidtagit vid spridningen
 • i vilket syfte du använt växtskyddsmedlet
 • namnet på växtskyddsmedlet
 • grödan det använts för
 • tidpunkten och dosen av det medel du har använt
 • vilket område som du har behandlat
 • namnet på personen som utfört spridningen
 • om det vid spridningstillfället fanns blommande växter på det område där spridningen gjorts. Detta gäller de fall spridningen gjorts utomhus och vid användning av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter. Både blommande gröda och ogräs ska dokumenteras.

Tänk på att du måste dokumentera spridning även av klass 3-medel. Jordbruksverket har tagit fram föreskrifter med närmare krav på dokumentation. Dokumentationen ska sparas i minst tre år.

Biocider

Om du yrkesmässigt använder biocidprodukter ska du dokumentera de åtgärder du vidtagit för att uppnå syftet med bekämpningen. Av dokumentationen ska framgå:

 • för vems räkning spridningen har skett
 • syftet med bekämpningen
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer
 • den mängd biocidprodukter som använts vid spridningen
 • tidpunkt och plats för spridningen
 • vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits för att skydda människors hälsa och miljön.

Dokumentationen ska sparas i minst tre år.