Radon

Höga radonhalter inomhus är en hälsorisk. Du som hyresvärd måste därför se till att dessa inte överstiger gällande riktvärde, 200 Bequerel per kubikmeter.

Förhöjda radonhalter kan bero på att huset är byggt i blå lättbetong eller på att det läcker in radonhaltig luft från marken. Om halten ligger över riktvärdet måste du vidta åtgärder, något som oftast kan vara ganska enkelt och som inte behöver medföra alltför stora kostnader.

Här bör du mäta

Du bör mäta i alla lägenheter som ligger direkt på mark utan källare under. Om det finns blå lättbetong i huset bör du också mäta cirka 20 procent av övriga lägenheter i varje byggnad. Mätningarna bör fördelas jämt i huset och även gavellägenheter bör ingå.

Läs mer om radon