Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll innebär att du som fastighetsägare själv kontrollerar att du följer de regler som gäller och att olägenheter inte uppstår för hyresgäster och andra. Det finns många bestämmelser som rör byggnader och skötsel av fastigheter och det är viktigt att du känner till dem väl.

Du måste också ha fungerande rutiner för att kunna ha kontroll över alla olika delar.

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan göra kostnaderna mindre. Genom att du vet vem som ska göra vad i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan du ofta begränsa problemen och undvika oväntade kostnader.

Om du går igenom fastigheten regelbundet får du en bättre framförhållning vad gäller stora och oundvikliga kostnader, som till exempel stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem.

Dokumentation är viktigt

Det är viktigt att du har en väl genomtänkt dokumentation för att kunna bedöma det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentationen gör att du lättare kan lära upp nyanställda och den säkerställer också att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen hjälper dig också när du har kontakt med myndigheter som kontrollerar om du följer gällande regler.

Exempel på frågor för egenkontrollen

  • Känner vi till vilka miljöregler som gäller för vår verksamhet? Känner alla till dem? Räcker våra kunskaper för att följa de bestämmelser som gäller? Vilken kompetens finns i verksamheten? Inom vilka sakområden behöver vi förstärka eller ta in kompetens? Hur gör vi det?
  • Hur gör vi när det kommer in synpunkter eller klagomål på fastighetens bostäder, skötsel eller annat? Följer vi upp inkomna klagomål?
  • Vilka rutiner finns vid eventuella driftstörningar eller olyckshändelser? Vem kontaktas? Hur följer vi upp sådana händelser för att se till att de inte inträffar igen?

Har du fler frågor om egenkontroll kan du kontakta miljöförvaltningen. Använd kontaktkortet här till höger.

Läs mer om egenkontroll på Folkhälsomyndighetens webbplats