Rivningsavfall

Rivningar, ombyggnationer och renoveringar ställer stora krav på dig som är byggherre eller fastighetsägare, och därmed oftast ytterst ansvarig för att avfallet sorteras och tas om hand på ett korrekt sätt.

Rivningsavfall med träplankor.

Det uppkommer ofta flera olika avfallsslag vid byggande, renovering och rivning och det är viktigt att sortera ut och särbehandla många av dem.

Farligt avfall och elavfall

För att kunna ta hand om rivningsmaterial på ett miljömässigt bra sätt är en förutsättning att farligt avfall och andra miljöskadliga ämnen sorteras bort och tas omhand på ett bra sätt och i en god arbetsmiljö. Enligt miljöbalken måste därför farligt avfall och elavfall sorteras ut.

Krav på sortering och återvinning

EU har som gemensamt mål att minska mängden avfall. Det som ändå uppkommer ska hanteras genom:

  1. återanvändning
  2. materialåtervinning
  3. energiåtervinning

Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt. Miljöbalken ställer därför också krav på utsortering av brännbart avfall och förpackningar. Enligt miljöbalkens hänsynsregler är dessutom en verksamhetsutövare skyldig att utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Det innebär en skyldighet att så långt det är möjligt sortera ut material som går att återanvända eller materialåtervinna som till exempel metaller.

Rivningslov

Du behöver ofta rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Du kan läsa mer om hur du ansöker om rivningslov här.

Se även mer information om bygg- och rivningsavfall på NSR:s webbplats.